УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „МАРК ЕНЕРДЖИ“ ООД с ЕИК 200202880 със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.“Андрей Василев-Амира“ №38, ет.4, ап.11

На основание чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), в качеството си на Възложител, уведомяваме обществеността за следното инвестиционно предложение /ИП/: „Обновяване (Repowering) на Вятърна електрическа централа /ВяЕЦ/ „Могилище 3“, изградена и функционираща в ПИ 48828.13.127 и 48828.13.128  по КККР на с.Могилище, общ.Каварна, обл.Добрич, чрез демонтиране на съществуващите два броя вятърни генератори /ВГ/, всеки един с мощност 0,6МW, и замяната им с 1 ВГ  мощност  до  2МW вкл., роторен диаметър до 110м вкл., височина на кулата до 125м вкл.,  изграждане на вътрешен път за достъп и кранова площадка,  както и обновяване на ГРУ, кабелни линии  СрН, заземителен контур  и оптични линии – при необходимост“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението:

Към момента „Марк Енерджи“ ООД е собственик на ВяЕЦ „Могилище 3“ с инсталирана мощност 1,2MW, находяща се в землището на с.Могилище, общ.Каварна, обл. Добрич, състояща се от 2 броя ВГ  „NEG Micon“, всеки  с номинална мощност 0,6MW, кабелни линии НН, Главна разпределителна уредба (ГРУ) и кабелна линия СрН 20kV.

ВГ са изградени в имоти с идентификатори 48828.13.127 с площ 5000кв.м. и 48828.13.128 с площ 5002кв.м., с.Могилище, общ.Каварна, обл.Добрич. Имотите са урбанизирана територия с НТП „за електроенергийно производство“. В имот 48828.13.128 е изградена и ГРУ 20kV. Произведената ел.енергия се отвежда към ел.мрежа  на страната чрез кабелна линия 20кV от ГРУ 20kV  в имот 48828.13.128 в землището на с.Могилище до ГРУ 20kV  в имот 35064.26.77 в землището на гр.Каварна, а оттам – до подстанция Каварна.

ВяЕЦ е въведена в експлоатация през 2013-та година. ВяЕЦ е съгласувана от РИОСВ Варна с Решения №103-ПР/20.08.2006г., №104-ПР/28.08.2006г. и писмо изх.№26-00-2103/12/16.01.2013г.

Обновяването на ВяЕЦ се налага от появата на съвременни модели ВГ с по-добри технически, екологични, шумови и икономически показатели. Целта е да се постигне по-висока ефективност на проекта, при запазване на основните му характеристики и минимална промяна на необходима площ и съпътстващата инфраструктура.

ИП предвижда инсталираната мощност на обновената ВяЕЦ да бъде до 2MW вкл., чрез изграждане на 1 ВГ с мощност  до 2,0MW (вкл.), височина на кулата  до 125m (вкл.), роторен диаметър до 110m (вкл.), обща височина до 180 m (вкл.).

С цел използване на терените с променено предназначение новия ВГ ще бъде изграден в имот 48828.13.128, като присъединяването ще бъде съгласно технически решения на мрежовия оператор. След обновяването инсталираната мощност на  ВяЕЦ ще бъде увеличена от 1.2MW на 2.0MW, а броя на ВГ ще бъде намален от 2 на 1.

2.Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

След обновяването ВяЕЦ ще бъде с инсталирана мощност 2MW, състояща се от 1  ВГ, кранова площадка,  подземен електропровод 20kV за свързване към ел.мрежа, оптично трасе и заземително трасе.  ВяЕЦ ще бъде разположена в същите имоти в землището на с.Могилище, общ.Каварна, а подземното кабелно трасе СрН 20kV ще премине през селскостопански пътища в землището на гр.Каварна.

За премахването на работещите ВГ ще се извършат: прекъсване на връзката с ел.мрежа, подготовка на демонтажни площадки и източване на масла. За демонтажа ще се използват кранове, позиционирани върху площадките. Демонтираните елементи на ВГ ще бъдат извозени от терена със специализирани транспортни средства. ВГ са годни и могат да бъдат монтирани на друга локация. Ако това не се състои, ВГ ще бъдат предадени за рециклиране. Фундаментите ще бъдат разбити, материалите сепарирани, като металът ще се предаде за рециклиране, а бетонът ще се използва като инертен материал за следващия етап.

Новото ИП предвижда изграждане на монолитен фундамент, който се фундира под нивото на терена. Върху него се монтира кулата на ВГ. Частите на ВГ са готова доставка и се сглобяват с кран. Монтажът на ВГ ще се извърши със специализирана кранова техника. За монтажа и последващото обслужване е необходимо да бъде изградена кранова площадка от трошено-каменна настилка. Площадката ще бъде изградена изцяло в рамките на имот 48828.13.128 с променено предназначение  с НТП „за електроенергийно производство“.

За присъединяването на новия ВГ към ел.мрежа ще се следва техническото решение на ЕРП Север.

По време на строителството, а впоследствие – и на експлоатацията на ВяЕЦ, се предвижда да се използва съществуващата пътна инфраструктура – пътища от републиканската пътна мрежа и селскостопански пътища. За обслужване на обновената ВяЕЦ ще се използват сега съществуващите пътища, които при необходимост ще бъдат подобрени. Не се предвижда разширение на общинската и републиканската пътна мрежа.

Обновената ВяЕЦ ще работи в денонощен напълно автоматизиран режим, с наблюдение 24/7,  като ще се следят технически параметри и се извършва непрекъснат контрол. ВГ се стартира автоматично при скорост на вятъра 3 м/сек, а при достигане на скорост на вятъра от 25 м/сек той се изключва. При вятър със скорост 12-14 м/сек вятърният генератор започва да работи на номинална мощност.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Площадките, на които ще бъде изграден новия ВГ, са с влезли в сила ПУП-ПЗ с устройствена зона „Високотехнологична производствена зона“. Присъединяването към ел.мрежа ще се запази в сегашния вариант освен в случай, че електроразпределителното дружество извърши промени в изискванията си.

Органът, отговорен за съгласуване на инвестиционното предложение по силата на ЗООС е РИОСВ-Варна, а по реда на ЗУТ разрешение за строеж се издава от Главния архитект на Община Каварна.

4.Местоположение:

ИП е в имоти 48828.13.127 и 48828.13.128, с.Могилище, общ.Каварна. Новия ВГ ще се изгради в имот 48828.13.128 с площ 5000кв. м. и НТП „за електронергийно производство“. За фундамента е необходима площ около 400 кв.м., за крановата площадка 1000 кв.м. За строителни дейности и организиране на временни площадки за изкопни земни маси ще се ползва само този имот. Съседните имоти са обработваеми земи. Липсват степни местообитания и пасища. Не се засягат дерета, долове, оврази, падини и др. подобни.

5.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството и експлоатацията се предвижда да се използват следните природни ресурси:

-по време на строителството – пясък, чакъл, вода, трошен камък

-по време на експлоатацията – няма да се ползват природни ресурси, освен силата на вятъра като енергийна суровина

Не се предвижда водоползване и водовземане за питейни, промишлени и други нужди. Не се предвижда водоснабдяване от съществуващата ВиК мрежа.

6.Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват.

7.Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват.

8.Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При премахването на съществуващите фундаменти ще се генерират отпадъци от метали и бетонни отпадъци. Металите ще се предат за рециклиране и повторно оползотворяване,  а бетоните ще се предадат в депо за преработка на инертни материали с цел надробяването им на фракции и използването им като инертен материал.

По време на строителството ще се образуват малки по обем и количество строителни отпадъци. Отпадъците ще бъдат извозени на определени за целта депа от фирми с разрешително за транспорт на отпадъци.

По време на експлоатацията не се очаква да се генерират битови отпадъци, защото обектът не се нуждае от постоянен персонал. Не се очаква генерирането на други отпадъци.

9.Отпадъчни води:

Не се очакват.

10.Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

Не се очаква.

Становища и възражения във връзка с ИП може да се подават в РИОСВ гр.Варна 9000, ул.“Ян Палах“ №4, тел.052678845.