Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни („Политика“) определя условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД по повод дейността му,  могат да упражняват правата си съгласно законодателството за защита на личните данни и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година  относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Част 1. ОБЩИ ПРИНЦИПИ

1.1. „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 200271904 BG, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район Приморски, ЖК Чайка, бл.196, ет.2, офис 3, обработва и защитава личните данни, събирани при изпълнение на дейността му, която в основната си степен включва проектиране и изграждане на вятърни паркове, изготвяне на правни и финансови анализи на вятърни паркове, и администриране на работещи вятърни паркове, законосъобразно и в съответствие с целите, за които данните са били събрани.
1.2. Личните данни, които „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД обикновено обработва във връзка със сключване и изпълнение на договор, са следните:

-Име: име,презиме, фамилия;
– ЕГН;
– Контакти: електронна поща, адрес и телефонен номер;
– Адрес: постоянен и настоящ;
– Образование: професионална квалификация и образователна степен.
1.3. Служителите, които обработват лични данни за целите на дейността на „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД,  като част от трудовите си задължения, спазват следните принципи при обработка на лични данни:
– Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно;
– Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели, и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
– Личните данни, които се събират и обработват  при управлението на човешките ресурси, са съотносими, свързани и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
– Личните данни са точни и при необходимост се актуализират;
– Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъотносими по отношение на целите, за които се обработват;
– Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифицирането на физическите лица за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват.
1.4. Служителите, които обработват лични данни, преминават първоначално и периодични обучения за поверителност и се запознават с приложимото законодателство.
1.5. „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД не събира, съхранява и обработва специални категории лични данни, а именно такива, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикална организация, генетични данни, биометрични данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни, отнасящи се до здравето или относно сексуалния живот или сексуална ориентация на физическо лице.
1.6. „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД не обработва лични данни на лица под 16 години.

Част 2. ПОНЯТИЯ
Посочените по-долу понятия от Общия регламент за защита на данните имат следното значение:

 • „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-конкретно чрез име, идентификационен номер (ЕГН), данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това лице;
 • „Приложимо законодателство“ означава законодателството на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни;
 • „Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
 • „Субект на данни“ е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер (ЕГН), данни за местонахождение, онлайн идентификатор по един или повече признаци,  специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това лице;
 • „Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година  относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 04 май 2016г.

Част 3. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат следните права по отношение на техните лични данни:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • Право да се иска ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение срещу обработването на лични данни;
 • Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, съответно профилиране.

3.1. Право на достъп

3.1.1.При поискване, „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД предоставя на субект на лични данни следната информация:
а) потвърждение дали „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД обработва личните данни на лицето или не;
б) копие от личните данни на лицето, които се обработват от „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД;
в) обяснение относно обработваните лични данни.

3.1.2. Обяснението по чл.3.1.1, т.в) по-горе включва следната информация относно обработваните от „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД лични данни:
– целите на обработването;
– категориите лични данни;
– получателите или категориите получатели, пред които са разкрити или ще бъдат разкрити личните данни, и дали ще бъдат разкривани пред получатели в трети държави или пред международни организации;
– когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно да се посочи, критериите, използвани за определяне на този срок;
– съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу това обработване;
– правото на жалба до надзорен орган;
– всяка налична информация за източника на личните данни, когато те не се предоставят от субекта на данните;
– дали съществува възможност за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;
– ако се налага личните данни да се предават на трета държава или на международна организация, субектът на данните има право да бъде информиран относно подходящите гаранции във връзка с предаването.

3.1.3. При предоставане на копие от личните данни „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД не може да разкрива следните категории данни:
– лични данни на трети лица, освен ако те не са изразили изричното си съгласие за това;
– данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;
– друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство.

3.1.4. Предоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативни задължения на „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД.

3.1.5. Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или може да откаже да отговори на искането за достъп.

3.1.6. „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД преценява за всеки отделен случай дали искането е явно неоснователно или прекомерно.

3.1.7. При отказ за предоставяне на достъп до лични данни „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД мотивира отказа си иинформира субекта на данни за правото му да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

3.2. Право на коригиране
3.2.1. Субектите на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД, да бъдат коригирани, в случай, че са неточни или непълни.

3.2.2. При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД уведомява другите получатели, на които са били разкрити тези лични данни, като държавни органи, доставчици на услуги и др., за да могат и те да отразят измененията.
   

3.3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
3.3.1. При поискване и след удостоверяване самоличността на субекта на данни, „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД е задължен да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:
а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;
б) субектът на данните оттегля своето съгласие, въз основа на което се обработват данните, и няма друго правно основание за обработването;
в) субектът на данните възразява против обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
г) субектът на данните възразява срещу обработването на данните за целите на директния маркетинг;
д) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
е) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение на „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД.

3.3.2. „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД не е задължен да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:
а) за упражняване на правото на свобода на изразяването иправото на информация;
б) за спазване на правно задължение на „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД;
в) по причини от обществен интерес;
г) за целите на архивирането в обществен интерес;
д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

3.4. Право на ограничаване на обработването
3.4.1. Субектът на данните има право да поиска ограничаване на обработването, когато се прилага една от следните хипотези:
а) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
б) обработването е неправомерно, но субектът на личните данни не желае те да бъдат изтрити, а вместо това изисква ограничаване на използването им;
в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
г) субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

3.4.2. „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:
а) за съхранение на данните;
б) със съгласието на субекта на данните;
в) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
г) за защита на правата на друго физическо лице, или
д) поради важни основания от обществен интерес.

3.5. Право на преносимост на данните
3.5.1.Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
3.5.2. При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо.
3.5.3. Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:
а) обработването е основано на съгласието на субекта на личните данни;
б) обработването е основано на договорно задължение;
в) обработването се извършва по автоматизиран начин.
3.5.4. Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

3.6. Право на възражение
3.6.1. Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД, ако данните се обработват на едно от следните основания:
а) обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
б) обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД или на трета страна;
в) обработването на данни включва профилиране.
3.6.2. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
3.6.3. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработването на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг. В този случай обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

3.7. Право на човешка намеса при автоматизирано вземане на решения
„ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД не взема автоматизирани индивидуални решения, включващи или изключващи профилиране, които да пораждат правни последици за физически лица или да ги засягат в значителна степен.

Част 4. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тази Политика като подадат искане за упражняване на съответното право.
4.2. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни може да бъде подадено по следния начин:
4.2.1. По електронен път на следния ел. адрес: office@longman-bg.com.

 1. .2.2. В офиса на „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД на адрес гр.Варна, ж.к.“Чайка“ бл.196, ет.2, офис 3.

4.2.3. По пощата на посочения в чл.4.2.2 адрес.
4.3. Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:
4.3.1. Идентификация на лицето – име, ЕГН;.
4.3.2. Контакти за обратна връзка;
4.3.3. Искане – описание на искането.
4.4. „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.
4.5. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД информира лицетоза удължаването на срока, както и за причините за забавянето.
4.6. „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД не е длъжен да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.
4.7. „ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД може да поиска предоставяне на допълнителна информация с цел потвърждаване самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.
4.8. Когато искането е подадено по електронен път, информацията също се предоставя по електронен път, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Част 5. НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ“ АД съблюдава и прилага мерките за защита на личните данни непрекъснато като част от своята дейност.
Тази Политика може да бъде променяна при необходимост, като всички промени ще бъдат отразявани в настоящия документ.
Тази политика е в сила от 25.05.2018г.