Одити, консултации и продажба на проекти

За тези, които желаят да инвестират в проекти за вятърна или фотоволтаична електрическа централа или във вече изградени и работещи обекти, Лонг Ман Холдинг предлага пълен одит на проектната и техническата документация. Екипът ни е с богата и дългогодишна експертност в различни области, може да предостави правни, технически и икономически съвети и да ви помогне да осъществите желанието да инвестирате в енергийния сектор при минимален риск.

Дю Дилиджънс Правен, технически и финансов одит на ВЕИ проекти

  • Правният дю дилиджънс одитира проектната документация и нейното съответствие с действащата нормативна база. Извършваме пълен анализ на собственост и вещни права - сервитутни права, права на преминаване, прокарване и др. Анализът включва проверка на процедурите по разрешаване, изработване и одобряване на устройствени планове, както и наличието на съгласувателни становища и писма, необходими по разрешителен режим и актове за разрешаване на строителството. Извършваме анализ и коментар на договорите по изграждане и експлоатация на електрическата централа. В случай на непълноти и неточности Лонг Ман Холдинг дава препоръки за корекции.
  • Техническият дю дилиджънс изследва пълнотата на техническата документация и инвестиционни проекти, включително техническите решения за инфраструктурата на вятърната или соларна електрическа централа. Анализират се всички части на инвестиционните проекти - електро, геология, конструкции, геодезия, технически решения за пътища площадки, както и съотвествието на проектната документация с одобрени планове, становища и сключени договори за присъединяване.
  • Финансовият дю дилиджънс изработва финансови модели за рентабилност на инвестицията, включващи инвестиционни разходи и парични потоци на база експлоатационни разходи и приходи от очаквано годишно производство. При дю дилиджънс на вече изградени проекти анализираме финансови резултати за изминали периоди и даваме информация за бъдещи перспективи.

Пълен и професионален анализ на проекти и проектна документация

Нашият екип гарантира пълен и професионален анализ на проекта или работещия обект, така че да се сведе до минимум рискът при закупуване му. За тази цел той извършва правен, технически и финансов дю дилиджънс   /одит/.

В случай на констатирани непълноти или неточности в докладите се посочват препоръки за отстраняването им.

Ако желаете да получите допълнителна информация, моля, свържете се с нас

Контакти

Продажби Икономически изгодни и юридически стабилни решения за придобиване на ВЕИ централи

Лонг Ман Холдинг предлага на желаещите да инвестират в проект на зелено или във вече изградени ВЕИ електрически централи икономически най-изгодното и юридически най-стабилното решение за придобиването им. Съвместната работа на нашия екип, специализиран в различни области, гарантира професионалност и всеобхватност на одитите, необходими при продажба на вятърните и соларните проекти.

В зависимост от конкретния казус предлагаме различни процедури по правно-техническото придобиване - придобиване на дялове от капитала на дружеството собственик, внасяне на електроцентралата като съвкупност от недвижими имоти и движими вещи като непарична вноска в капитала на ново дружество и придобиването му, процедури по преобразуване по реда на Глава 16 от Търговския закон и други;

Ако желаете да получите допълнителна информация, моля, свържете се с нас

Контакти

Правна помощ и консултации Експертност в енергийното законодателство и законодателството свързано проектиране, строителство и експлоатация на енергийните обекти.

Екипът ни се състои от висококвалифицирани юристи с дългогодишен опит в сферата на вятърната енергетика, със задълбочени и актуални познания в енергийното законодателство, както и в законодателството, свързано с проектиране, строителство и експлоатация на енергийните обекти.

Може да разчитате на нас за изготвяне на правни становища по различни казуси, договори и споразумениия. Осъществямае консултации в сферата на законодателството по опазване на околната среда и биологичното разнообразие. Имаме добри практики в правната помощ при щети по застархователни договори. Изготвяме и депозираме разнородна правна документация във връзка с настъпили правни промени с оглед изпълнение на вече договорени зъдължения.

Ако желаете да получите допълнителна информация, моля, свържете се с нас

Контакти