Разработване на задание за обхват на ОВОС за ново инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС фирма

„ВП Никола Козлево“ ЕООД

Уведомява

 че е възложено разработване на задание за обхват на оценка на въздействието върху околната среда за ново инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк с обща инсталирана мощност до 202 MW, включващ:

 • До 28 броя ветрогенератора (вкл.), от които: до 27 броя, включително, в землището на с. Пет могили и с. Векилски, община Никола Козлево, област Шумен и 1 брой в землището на с. Зърнево, общ. Тервел, област Добрич;
 • Подземни кабелни трасета средно напрежение от вятърните генератори до проектната подстанция. Общата дължина на изкопите за полагане на вътрешните кабелни линии е около 35 км;
 • Оптични кабелни линии и заземителни контури;
 • Ел. подстанция в землището на с. Пет могили;
 • Система с батерии за съхранение на произведената ел. енергия (сторидж система), на територията на терена за подстанция;
 • Промяна на предназначението и подобряване на селскостопански пътища с цел увеличаване товароносимостта им. Селскостопанските пътища са на териториите на землищата на с. Пет могили и с. Векилски, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, с. Зърнево, общ. Тервел, област Добрич и с. Радан войвода, общ. Вълчи дол, област Варна;
 • Изграждане на постоянни технологични площадки за разполагане на тежка механизация при монтажа и сервизната поддръжка на вятърните генератори;
 • При възникнала необходимост – изграждане на временни пътища,  временни завои и  временни площадки за разполагане на кранове;
 • Въздушен  електропровод или подземен електропровод високо напрежение от проектната подстанция до точка на присъединяване към електропреносната мрежа, определена от „ЕСО“ ЕАД.

 Всеки вятърен генератор ще бъде със следните характеристики:

 • Номинална мощност                             до 7.2 MW (вкл.)
 • Височина на кулата                              до 170 m (вкл.)
 • Диаметър на ротора                              до 170 m (вкл.)
 • Обща височина                                    до 255 m (вкл.)
 • Обща номинална мощност на ИП:           до 202 MW (вкл.)
 • Скорост на включване:                         3 m/s
 • Скорост на изключване:                        25 m/s

Мнения, становища и препоръки по отношение обхвата на заданието за ОВОС и препоръчителни мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда и водите се приемат в Община Никола Козлево – адрес с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември“ № 5; Община Тервел – адрес гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 8; МОСВ – София, бул. „Мария Луиза“ № 22; РИОСВ-Шумен, ул. „Съединение” № 71, РИОСВ-Варна, ул. „Ян Палах“ №4 и на адрес: гр. Варна, кв. Чайка, бл. 196, офис 3, тел/факс:  +359 52 622 650, Електронна поща (e-mail): kalin.nikolov@longman-bg.com, diana.petkova@longman-bg.com.