Развитие на проекти

Компанията е с над 20 годишна експертност в разработването и управлението на проекти за вятърни паркове, която датира от 2004 г., когато стартирахме проектирането на първите ветроенергийни проекти в България. Богатият опит и дългогодишните партньорски отношения с утвърдени в бранша проектанти, както и местни и държавни администрации ни позволиха да създадем добри практики, базирани на професионализъм и коректност. През последните години увеличихме обхвата на дейността във ВЕИ сектора и включихме разработване на соларни електрически централи, както и проучвания в областта на горивото на бъдещето – водорода.

Какво можем да направим за вас

 • Определяне на терени с подходящ вятърен и слънчев потенциал
 • Осигуряване на терени за ветроенергийни и соларни проекти
 • Монтаж и настройка на измервателна апаратури за оценка на енергийния потенциал
 • Вятърни одити, софтуерни симулации, изчисляване на очаквано годишно производство
 • Оптимизация на проекта чрез избор на турбини и соларни панели и разположението им върху избрания терен
 • Бизнес модели и консултации за проектно финансиране
 • Подробни устройствени планове (ПУП) – планове за терени, планове за кабелни трасета
 • Екологични разрешителни, в т.ч. процедури по оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС)
 • Технически проекти (геоложки доклади, геодезия, електро,конструкции, ПБЗ, ПБ и др.)
 • Разрешение за строеж
 • Договори за присъединяване към мрежовия оператор (предварителни и окончателни)
 • Лицензии
 • Въвеждане в експлоатация и разрешение за ползване
 • Сключване на всички експлоатационни договори с мрежовия оператор
 • Всички локално ориентирани услуги, докато проектът достигне етап „готов за изграждане“

Ние можем да бъдем до вас и да ви подкрепим от възникване на идеята за проект до реализацията му до ключ, като изцяло се ангажираме с процеса на предпроектни проучвания и инвестционно проектиране и осигурим разрешение за строеж в съотвествие с нормативните изисквания на действащото законодателство, както и управление на проекта по време на неговото изграждане. Осъществяваме контрол и на строителния процес, и на съответствието му с проектната документация, така че да се гарантира законосъобразно въвеждане в експлоатация и получавана на разрешение за ползване.

Бихме могли да бъдем във ваша помощ и само в някои важни стъпки от вашия проект, като предоставим услуги за отделни процедури или етапи от неговото развитие.

Екологични проекти

При развитието и реализирането на проекти ние спазваме най-високите екологични изисквания на българското и международното законодателство.  Ангажираме най-добрите експерти в областта на екологичните процедури с цел постигане на бързи и качествени ОВОС и ЕО.

Бизнес модели

На базата на опита и информацията, с която разполагаме, бизнес моделите, които можем да подготвим ще осигурят максимално обективна информация относно инвестиционните и оперативните разходи и очакваните приходи от проекта, както и периода на откупуване на инвестицията.

Избрани проекти

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ВП"Храброво" Вятърният парк e с обща инсталирана мощност 14MW, реализиран с 7 х V90-2MW, землище с.Храброво, общ.Балчик. За проекта са извършени проектни дейности в пълен обхват, цялостно изграждане на обекта и разрешение за ползване. ВП „Храброво“ е в експлотационен режим от 2011 г.
Проектиране и въвеждане в експлоатация на електропровод "Нона" Обектът е Подземен електропровод 20кV и оптичен кабел с дължина на трасето над 23км от ГРУ, находяща се във района на вятърния парк до Подстанция „НОНА 110/20кV”, за свързване към електроразпределителната мрежа на ВП „ХРАБРОВО”- 12MW, 6 х Vestas V90-2MW.
Процедура по ОВОС на ВП "Дъбрава"- 153,3MW Успешно финализирана Процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на Проект за изграждане на ВП „ДЪБРАВА” с обща мощност 153,3MW, състоящ се от 73 броя ВГ в землищата на селата Дъбрава, Дропла, Кремена, Царичино, Сенокос и Соколово, общ.Балчик.
Бизнес и финансов модел за ВП "Генерал Тошево"-300MW Изготвяне на бизнес план за вятърен парк „ Генерал Тошево“, 300MW въз основа на детайлно анализиране на енергийния сектор в България, регулаторната рамка и възможността за инвестиция.
Свържи се с наш представител за повече информация Контакти