Проекти

Проекти

Всеки проект, който осъществяваме е възможност за нас да внесем  нашия дългогодишен опит и професионалните си умения. Познаваме средата и процесите, запознати сме с особеностите на индустрията, затова вярваме, че предоставяме най-експертните решения и твърдо стоим до нашите клиенти във всеки един етап на тяхната инвестиция.

Развиваме се в съответствие с нуждите на енергийния пазар, следим отблизо всички възможности, които той предоставя, концентрираме нашите усилия, знания и опит в предоставяне на пълни или частични решения за реализиране на инвестицията на нашите клиенти.

Още с възникването на идеята за проект ние анализираме множество варианти, съобразени с възможностите за присъединяване и оптимизирано разположение на турбините в парка с цел максимален ефект при използването на вятъра като енергийна суровина. Всички действия по проектирането са съобразени с екологичните норми, като за целта изготвяме екологични оценки и доклади по ОВОС. Израбтваме и съгласуваме цялата техническа документация, необходима за разрешение за строеж. По време на строителните дейности и монтажа на генераторите се прилагат съвременни и иновативни техничски решения при стриктно прилагане на проектната документация, като процеса завършваме с въвеждане в експлоатация на обекта и получаване на разрешение за ползване.

По време на експлоатацията за изградените вече вятърни централи се грижим за техническата поддръжка на генераторите и присъединителните съоръжения. В целия процес на експлоатация, съпроводен с непрекъснато променяща се нормативна база, ние управляваме парковете чрез прилагане търговски и енергиен мениджмънт.

380 МВт

Завършени проекти

550 МВт

Проекти в развитие

Година Вятърен парк Вид услуга МВт
2005 ВП Хаджи Димитър p, c 0.5
2006 ВП Хаджи Димитър p, c 1.2
2006 ВП Лонг Ман p, ws 10
2006 ВП Видно p, c 2.4
2006 ВП Арко p, c 1
2007 ВП Б-З Експорт p, c 0.6
2008 ВП Лонг Ман c, tm, s 10
2008 ВП Каварна c 32
2008 ВП Балчик c 10
2010 ВП Свети Никола c 156
2010 ВП Пролез dd 9
2010 ВП Храброво p, ws 14
2010 ВП Дропла p, c, о&m, tm, cm, em, ws, s 1
2011 ВП Храброво c, tm 14
2011 ВП Каварна - ЕВН c 16
2011 ВП Вентус Нострум dd 9.25
2011 ВП Дъбрава 4MW p, ws 4
2011 ВП Дъбрава 153MW p, ws 153.3
2012 ВП Гурково p, ws 31.7
2012 ВП Дъбрава p, ws 153
2014 ВП Българево dd 0.5
2014 ВП Генерал Тошево dd, ws 300
2014 ВП Патарешка поляна о&m, tm, i 5
2015 ВП Zbaszynek ws 29.7
2015 ВП Могилище Север dd 2
2015 ВП Зевс dd 0.6
2016 ВП Патерешка поляна s 5
2016 ВП Каварна о&m, tm, cm 32
2016 ВП Кардам о&m, tm 12.6
2016 ВП Гурково -1 tm, cm, s 0,25
2016 ВП Гурково -2 tm, cm, s 0,25
2016 ВП Гурково -3 tm, cm, s 0,25
2018 ВП Хаос Инвест о&m, tm 16
2018 ВП Лонг Ман о&m, tm, cm 8
2018 ВП Храброво о&m, tm, cm 14
2018 ВП Каварна о&m, tm, cm 32
2018 ВП Крупен tm, s 12
2018 ВП Могилище 2 о&m, tm, cm, em 0.5
2018 ВП Гурково 4 о&m, tm, cm, em 1.98
2018 ВП Шабла о&m, tm, cm, em 0.6
2018 ВП Могилище-1 о&m, tm, s 0.5
2018 ВП Кардам -1 о&m, tm, cm, em 4.2
2018 Кардам -2 о&m, tm, cm, em 4.2
2018 Кардам - 31 о&m, tm, cm, em 2.1
2018 Кардам - 32 о&m, tm, cm, em 2.1
2018 ВП Зевс о&m, tm, cm, em 0.6
2018 ВП Могилище Север о&m, tm, cm, em 2
2018 ВП Видно о&m, tm, cm, em, ws 2.4
2018 ВП Арко о&m, tm, cm, em, ws 1
2018 ВП Хаджи Димитър о&m, tm, cm, em, ws 1.7
2018 ВП Б-З Експорт о&m, tm, cm, em, ws 0.6
2018 ВП Вранино 1 о&m, tm, cm, em, ws 1.3
2018 ВП Генерал Тошево dd, ws 300
2019 ВП Еко Парк Уинд Пауър - 1 em 4.5
2019 ВП Месомаркет - 1 em 4.5
2019 ВП Месомаркет - 2 em 4.5
2019 ВП Хаекон - 1 em 4.5
2019 ВП Топола ws 4
2019 ВП Крупен - 1 em 3
2019 ВП Крупен - 2 em 3
2019 ВП Крупен - 3 em 3
2019 ВП Крупен - 4 em 3
2019 ВП Чунчево em 1.65
2019 ВП Крупен - УЕ p, ws 1.32
2019 ВП Лонг Ман em 8
2019 ВП Храброво em 14
2019 ВП Каварна em 32
2019 ВП Генерал Тошево dd, ws 300
2019 ВЕЦ Бачево em 1,3
2020 ВП Енел dd 42
2021 ВП Могилище - 3 о&m, tm, cm, em, dd 1.2
2021 ВП Дропла - 1 p, c, о&m, tm, cm, em, ws, s 2
2021 ФЕЦ Каварна 2 cm, em, dd 0.03
2021 ФЕЦ Купен дял cm, em, dd 1.28
2021 ФЕЦ Бай Яз cm, em, dd 3.36
2022 ВП Бабово p 3
2022 ФЕЦ Гулянци dd 10
2022 ВП Нейчъръл Енерджи em 1,5
2022 ВП Айс em 4
2022 ВП Пряспа c 4
2022 ВП Горичане dd 40
2022 ВП Могилище Запад - Repower p 43
2022 ВП Зограф p 245
2022 ВП Пет могили p 202
2023 ВП Лонг Ман Г6 p, c, ws 2
2023 Подстанция Каварна (реконструкция) p, c
2023 Измервателна мачта Пет Могили p, c, ws
2023 ФЕЦ Белене dd 3,639
2023 ВП Карнобат ws 122,4
2023 ВП Добрин ws 57,6
2023 ВП Бдинци ws 93,6
2023 ВП Житен ws 86,4
Share on Facebook Share on LinkedIn Email Tweet

Свали нашият референтен лист

Изтегли

Избрани проекти

Сделка по придобиване на дружество собственик на проекти за ФЕЦ „КУПЕН ДЯЛ“ И ФЕЦ „БАЙ ЯЗ“

Сделката касае придобиване на дружество, собственик на фотоволтаични проекти ФЕЦ „Бай яз“ и ФЕЦ „Купен дял“ с обща мощност 4640 кW в землището на с.Драгижево, обл.Велико Търново. Предложеният вариант за сделка е преобразуване на продавача, чрез отделяне на двата проекта за ФЕЦ в дъщерно еднолично търговско дружество и закупуването от купувача на 100% от капитала му. За целите на сделката е извършен пълен правен и технически анализ на двата проекта за ФЕЦ, цялата  техническа документация е приета по опис и предадена на купувача. Проведена е цялостна процедура по придобиване на дружеството и е извършено вписване на придобиването в Търговския регистър.

Вятърен одит, ВП ГУРКОВО - 42 MW, 17 WTG

ВП Гурково се намира в района на с. Гурково, община Балчик. Вятърният анализ включва изчисление на очакваното годишно енергийно производство за 17 броя вятърни турбини. Анализът се базира на измервания от измервателна апартура, инсталирана на обекта. 

Технически анализ на ВП „EНЕЛ“- 42 MW

Във връзка с проучване на възможността за закупуване на функциониращия вятърен парк беше извършен техническият дю дилиджънс на електрическата централа с локация Североизточна България, състояща се от 14 броя вятърни генератори Vestas V90-3MW, енергетично оборудване, 20kV кабелна линия и съпътстваща пътна инфраструктура. Техническият дю дилиджънс представи пълен анализ на техническата документация по разрешаване на строителството, договорите за присъединяване към елекрическата мрежа и договорите в етапа на строителството на обекта.

Проектиране, изграждане и въвждане в експлоатация на ВтЕЦ „ДРОПЛА-1“, 2.0MW

ВтЕЦ е с локация землище с.Дропла, общ.Балчик и е реализирана с изграждането на вятърен генератор VESTAS V80-2MW. Извършени са проектни дейности в пълен обхват, цялостно изграждане на ВтЕЦ и въвеждане в експлоатация с разрешение за ползване. ВтЕЦ е в експлоатация от м.декември 2021г. и представлява втори етап от ВП “Дропла“.