Качество, здраве, безопасност и околна среда

Динамичната и конкурентна среда на българския ВЕИ пазар постоянно повишават нуждата и изискванията към поддържане на високо качество на услугите предоставяни при безопасни и здравословни условия на труд.

Качество, здраве и безопасност

За да пази и утвърждава позициите си на стабилен партньор на ВЕИ пазара в България, своите фундаментални принципи в работата, Лонг Ман Холдинг е въплътила в системи и стандарти, следването на които гарантира постоянно усъвършенстване на услугите и поддържане на необходимото качество. Политика по качество (пдф)


Компанията има разработена фирмена политика, внедрена в система за безопасност и здраве, която се инспектира, оценява и подобрява ежегодно, за ефикасност и адекватност, така че да се осигурят безопасни и здравословни условия на труд в съответствие с всички нормативни изисквания.        
Политика по безопасност и здраве (пдф)


Системите са разработени и сертифицирани в съответствие с международните стандарти БДС EN ISO 45001:2018 и БДС EN ISO 9001:2015 и отговарят на изискванията на националното законодателство. Те потвърждават и утвърждават качеството в работата на Лонг Ман и Ей Би Си Уинд Фарм при изпълнение на ключовите им дейности:

  • Проектиране и търговско управление на вятърни паркове
  • Изграждане и поддръжка на вятърни паркове

Очертаваме ясни линии на отговорност, за да посрещнем всички QHSE стандарти

Освен вятъра, другият най-важен ресурс за нас са нашите служители. Високото качество на услугите, които предлагаме, изисква и включва спазване и следене на правилата и изискванията за безопасност на работната среда и защита здравето на нашите служители.

Стриктно се спазват всички нормативни изисквания като периодично се изготвят оценки на риска, извършват се обучения и инструктажи, поддържат се сертификати за обучение. Екипите ни са преминали обучения и са сертифицирани за извършване на дейности от Parker, Castrol, Hempel, Suzlon, Gurit Renuvo, др. Води се пълна документация, записи и регистри на извършените проверки. Техническите екипи разполагат с квалификационни групи по безопасност, както и с висококачествена защитна и височинна екипировка и оборудване, които подлежат на регулярни проверки и тестване за изправност. Всички обекти са осигурени с пожарогасители, спасително оборудване и аварийни изходи.

Околна среда

В Лонг Ман Холдинг вярваме, че използвайки природните ресурси, трябва да създаваме устойчив бизнес с отговорност, мисъл и уважение към природата. Да търсим и създаваме условия да съществуваме заедно, да постигаме икономически ползи без да нарушаваме екоравновесието.

Затова компании, собственост на Лонг Ман Холдинг и такива оперирани от него  обединиха усилията си и заедно с други собственици и оператори на ветроенергийни паркове въведоха в експлоатация единна Интегрирана система за ранно предупреждение (ИСЗП) за защита на птиците на територията, на която оперират.

В изпълнение на Препоръка 200 (2018) на постоянния комитет на Бернската конвенция,  системата прилага общ мониторинг на зоната, разположена на пътя Виа Понтика, използвайки информация от няколко радарни системи с цел минимизиране риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърните генератори. За опазване дивите птици и видовете с консервационна значимост през рисковите периоди се прилага спиране на единични, групи турбини или цели вятърни централи.

В допълнение към радарните данни, специалисти-орнитолози ежедневно наблюдават птиците в района, оценяват потенциалните рискове и сигнализират при опасност за дивите птици.

Чрез стартирането на ИСЗП през 2018г.в, ветроенергийния бизнес доказва своята устойчивост и активно допринася за запазване на биоразнообразието и осигуряване безпрепятствено преминаване на мигриращите птици по Виа Понтика.

Какво можем да направим за вас

За да пази и утвърждава позициите си на стабилен партньор на ВЕИ пазара в България, своите фундаментални принципи в работата Лонг Ман Холдинг е въплътила в системи и стандарти, следването на които гарантира постоянно усъвършенстване на услугите и поддържане на необходимото качество. Политика по качество (пдф)


Компанията има разработена фирмена политика внедрена в система за безопасност и здраве, която се инспектира, оценява и подобрява ежегодно, за ефикасност и адекватност, така че да се осигурят безопасни и здравословни условия на труд в съответствие с всички нормативни изисквания.
Политика по безопасност и здраве (пдф)


Системите са разработени и сертифицирани в съответствие с международните стандарти БДС EN ISO 45001:2018 и БДС EN ISO 9001:2015 и отговарят на изискванията на националното законодателство. Те потвърждават и утвърждават качеството в работата на Лонг Ман и Ей Би Си Уинд Фарм.

“Проектиране и търговско управление на вятърни паркове” и „Изграждане и поддръжка на вятърни паркове“.

Освен вятъра, другият най-важен ресурс за нас са нашите служители. Високото качество на услугите, които предлагаме, изисква и включва спазване и следене на правилата и изискванията за безопасност на работната среда и защита здравето на нашите служители.

Стриктно се спазват всички нормативни изисквания като периодично се изготвят оценки на риска, извършват се обучения и инструктажи, поддържат се training certificates. Води се пълна документация, записи и регистри на извършените проверки. Техническите екипи разполагат с висококачествена защитна и височинна екипировка и оборудване, които подлежат на регулярни проверки и тестване за изправност. Всички обекти са осигурени с пожарогасители, спасително оборудване и аварийни изходи.

Сертифицирани по ИСУ

Референтни проекти

Вятърен одит, Генерал Тошево -300 MW, 150 WTG ВП Генерал Тошево е ситуиран в района на гр. Генерал Тошево, област Добрич. Вятърният анализ включва изчисление на очакваното годишно.
Вятърен одит, Генерал Тошево -300 MW, 150 WTG ВП Генерал Тошево е ситуиран в района на гр. Генерал Тошево, област Добрич. Вятърният анализ включва изчисление на очакваното годишно.
Вятърен одит, Генерал Тошево -300 MW, 150 WTG ВП Генерал Тошево е ситуиран в района на гр. Генерал Тошево, област Добрич. Вятърният анализ включва изчисление на очакваното годишно.
Вятърен одит, Генерал Тошево -300 MW, 150 WTG ВП Генерал Тошево е ситуиран в района на гр. Генерал Тошево, област Добрич. Вятърният анализ включва изчисление на очакваното годишно.
Свържи се с наш представител за повече информация Контакти