Компанията

За нас

Лонг Ман Холдинг е българска компания, специализирана в разработването на ВЕИ проекти, доставчик на услуги във ВЕИ сектора и единственият български независим оператор, предоставящ техническо и търговско управление на вятърни паркове. Компанията се отличава на българския ВЕИ пазар със своето пълно или частично участие в 380MW завършени проекти и 550MW проекти все още в развитие. Собственик е на 6 вятърни парка и акционер в дружество за прогнозиране на производството на електрическа енергия.

Лонг Ман Холдинг изпълнява своето проектно портфолио и портфолио с услуги посредством две основни компании

ЛОНГ МАН и ЕЙ БИ СИ УИНД ФАРМ

Двете компании се различават в своите компетенции и опит, покриват определени етапи от изпълнението на проектите, но работят координирано и в синхрон, което допринася за завършеността и задълбочеността на изпълнение и гарантира качество, издържаност и безопасна инвестиция за нашите клиенти.

На база богат опит и ресурс, Лонг Ман и Ей Би Си Уинд Фарм поемат пълния ангажимент и грижа за развитието на инвестиционната идея - от проектиране, развитие и изграждане до търговското, техническо управление и поддръжка на вече изградени проекти.

Модерната сервизна база на Ей Би Си Уинд Фарм се намира в близост до гр. Каварна - локация, наситена с ВЕИ проекти, които изпълняваме и обслужваме, което улеснява нашите сервизни екипи при нужда да реагират в най-кратки срокове, 24/7.

Офисът на Лонг Ман – компанията развиваща и управляваща ВЕИ проекти, е разположен в централната част на гр. Варна. Локацията позволява бърз и лесен достъп до администрациите на общини, държавни структури и локалния мрежови оператор.

Опитът има значение

Лонг Ман Холдинг възниква заедно с ветроенергийния сектор в България през 2003 г.

Няколко години по-късно, малката източноевропейска страна се оказва благоприятно място за инвестиция за много чужди инвеститори, търсещи добри възможности и печеливш бизнес.

Умението да направиш правилната крачка в правилния момент, далновидността, постоянството и професионализмът превръщат Лонг Ман Холдинг в бързоразвиваща се компания, на която се доверяват бъдещи производители и чужди инвеститори, стъпващи на българския пазар. През годините, компанията се разраства до толкова, че днес тя е не само доставчик на услуги във ВЕИ сектора, но и единственият български независим оператор, предоставящ техническо и търговско управление на вятърни паркове.

2004

Начало на активното развитие на ветроенергийни дейности. Инсталиране на първото професионално измервателно оборудване NRG Systems в България.

2005-2006

Разширяване на обхвата на дейността. Нови инвестиции във вятърни енергийни проекти. Създаване Ей Би Си Уинд Фарм – компания за изграждане, експлоатация и поддръжка на вятърни паркове.

2007-2008

Завършване на проектирането и изграждането на няколко вятърни парка в североизточна България. Инсталиране на първите нови 2MW вятърни турбини в България, 10MW (5 x V90-2MW).

2009-2012

Разширяване на проектното портфолио чрез финализиране на проектирането и изграждането на още няколко проекта за вятърни паркове в Североизточна България (200MW).

2013-2014

Разширяване на портфолиото от услуги с предлагане на търговско управление на вятърни паркове. Първи проекти на Ей Би Си Уинд Фарм в чужбина.

2015

Разширяване на обхвата на дейностите по продажба на проекти - продажба на дружества със специална инвестиционна цел, правни и финансови одити; процедури за разпределяне и сливания на компании.

2016-2020

Създаване на отдел за енергиен мениджмънт. Увеличаване обхвата на дейността чрез включване разработването на соларни електрически централи. Присъединяване към глобалната дилърска мрежа на NRG Systems.

2021-2023

Нови проекти за вятърни паркове с вятърни турбини нова генерация с по-големи технически параметри. Утвърждаване и засилване на позиции в управлението на работещи централи. Търговия на гаранции за произход.

Управленски екип

Като основатели на компанията и ръководно ядро, управленският екип на Лонг Ман Холдинг представя възможно най-добрия сценарий за развитие на компанията, тъй като съчетава лично отношение към бизнеса като цялостно постижение с експертността и солидния професионален опит, натрупан през годините.

Илиян Петков

Илиян Петков Председател, Борд на директорите

Г-н Илиян Петков е адвокат и магистър по право, с 32 годишен юридически опит. Той е един от основателите и собствениците на Лонг Ман Холдинг АД и председател на Съвета на директорите от 2010 г. Неговите умения като юрист и адвокат са изключително полезни за компанията през последните 20 години, през които експертността му се развива основно в областта на ветроенергийната индустрия. Участва активно във всички етапи на развитие на Лонг Ман Холдинг. Отличните му познания в енергийния сектор го правят мениджър на високо ниво в областта на вятърната индустрия с широк обхват на експертност. Г-н Илиян Петков и другите членове на управленския екип поставят общите фирмени цели, вземат управленски решения от най-високо ниво и насочват дейността на компанията за постигане на устойчиви темпове на развитие.
Цветан Иванов

Цветан Иванов Зам.председател, Борд на Директорите Управител, Ей Би Си Уинд Фарм ООД

Г-н Цветан Иванов е основател и един от собствениците на Лонг Ман Холдинг АД. Професионалният му опит в областта на управление и организация на строителство и логистика на инфраструктурни обекти е над 42 години, като 20 са в сектор вятърна енергетика. От основаването на компанията, г-н Цветан Иванов работи активно във всички области на развитието й, но фокусът е организация на строителния процес при цялостното изграждане на вятърни паркове, сервиз и поддръжка на обекти, въведени в експлоатация, организация на процеса по технически мениджмънт и 24/7 наблюдение на управляваните мощности. Неговото високо ниво на експертност на терен е изключително полезно още в етапа на инвестиционно намерение при определяне на подходящи терени, а отличните технически познания намират приложение при инвестиционното проектиране и техническите дю дилиджънси. Той е зам.председател на борда на директорите на Лонг Ман Холдинг АД и управител на АВС Уинд Фарм ООД.
инж. Диана Петкова

инж. Диана Петкова Изпълнителен директор, Лонг Ман Холдинг АД Управител, Лонг Ман ООД

Инж. Диана Петкова има 20 годишен богат опит във ветроенергийната индустрия. Тя е един от собствениците и изпълнителен директор на Лонг Ман Холдинг АД и управител на Лонг Ман ООД. От основаването на компанията работи активно във всички области на нейното развитие. Основните й отговорности са в областта на управлението на проекти, включително проучване на вятърните ресурси, проектиране на енергийни обекти, технически инвестиционни проекти, управление на договори, пускане на обекти в експлоатация, търговско и енергийно управление, правни, технически дю дилиджънси, сделки за покупко-продажба на вятърни проекти. Инж. Диана Петкова е получила магистърската си степен от Технически университет София.
Христинка Иванова

Христинка Иванова Изпълнителен директор, Лонг Ман Холдинг АД Управител, Лонг Ман ООД

Г-жа Христинка Иванова е финансов директор с 32 годишен опит във финансовите политики и счетоводството. От стартирането на дейността през 2004г. експертността ѝ е насочена върху финансовите процеси във ветроенергийната индустрия. Г-жа Христинка Иванова ръководи финансовите ресурси на компанията, както и екипите, отговорни за счетоводството и финансовото планиране. Осъществява контрол, изготвя анализи, финансови дю дилиджънси, отчети, бюджетиране и други. Г-жа Иванова е собственик и изпълнителен директор на Лонг Ман Холдинг АД и управител на Лонг Ман ООД.

Корпоративни
ценности

Доверието е това, на което стъпваме във взаимоотношенията си с клиенти, партньори и екип. Създаваме го с прозрачност и благонадеждност, спазвайки стриктно договорки, постъпвайки честно и открито на всички нива и етапи от нашата работа. Вярваме, че то допринася за солидната основа, върху която сме изградили устойчив и успешен бизнес и е превърнало Лонг Ман Холдинг в стабилен и желан партньор.

Отговорността е нашето собствено отношение към работата, на която сме посветили всичките си усилия през годините. Отговорност към хората и бизнеса. Отговорност към времето и парите. Отговорност към природата. Отговорност на всяка крачка. Беше дълго пътуване, по време на което посветихме пълния си ангажимент на възобновяемата енергия и останахме отговорни и фокусирани. И не съжаляваме.

Екипност - основна ценност в етичният ни кодекс, която сигурно и надеждно движи компанията ни напред. В нашият екип ние сме обединили своите знания, силни качества и способности и споделяме обща отдаденост към работата. Създали сме среда на доверие, взаимно уважение и подкрепа, в която всички следваме ясни приоритети, цели и планове.

Професионализъм - вярваме, че той стои в основата на всички успешни инициативи. Ето защо се стремим да изпълняваме дисциплинирано, отговорно и компетентно ангажиментите си, непрекъснато да подобряваме качеството на услугите, които предлагаме, на знанията и способностите, които притежаваме. Професионализмът изисква да предлагаме решения, които са икономически ефективни, гъвкави, адекватни и съобразени с времето, условията, динамичния пазар, тенденциите и законовата рамка. И всичко това опирайки се на нашия опит, експертност, добра бизнес визия и усет.

Клиенти и партньори

В Лонг Ман Холдинг имаме привилегията да работим с утвърдени в енергийния сектор клиенти и партньори и се отнасяме към това с голяма отговорност.

Превръщаме нашето сътрудничество в приоритет. Широката гама от експертни познания на нашия екип, съчетани с качеството и ефективността на предлаганите услуги, ни позволяват да отговорим на всички изисквания и да постигаме и поддържаме най-добри резултати.