Оперативен мениджмънт

Лонг Ман Холдинг е единственият български независим доставчик на услуги във ВЕИ сектора като оператор, предоставящ техническо и търговско управление на вятърни паркове.  Координирано и допълващо се, двете основни компании Лонг Ман и Ей Би Си Уинд Фарм предлагат пакети с услуги, които покриват целия обхват от ВЕИ дейности, необходими, за да бъде планиран, изпълнен, опериран и технически поддържан един ВЕИ проект.

Технически мениджмънт

Виж още

Енергиен мениджмънт

Виж още

Търговски мениджмънт

Виж още

За Техническия мениджмънт

Най-добрите финансови резултати за инвеститорите са пряко свързани с отличното опериране на вятърния парк. Правилната експлоатация, контролът върху навременната техническа поддръжка и върху своевременното отстраняване на технически проблеми осигуряват безпроблемно функциониране и минимален престой на турбините. Ей Би Си Уинд Фарм предлага пакет от услуги, които напълно покриват тези изисквания и в пълния си обем представляват технически мениджмънт на вятърни паркове.

Технически мениджмънт

Какво можем да направим за вас

 • Онлайн наблюдение и управление на вятърния парк
 • Диспечерски център 24/7
 • Спиране и пускане на вятърните генератори при необходимост
 • Оценка на енергийното производство
 • Оценка на техническата разполагаемост (availability)
 • Съпоставка на заложена и постигната крива на мощностт
 • Инспекция и сертификация на техническото оборудване.
 • Водене на записи за ремонтирани и подменени компоненти
 • Контрол върху извършената работа от компанията за техническа поддръжка
 • Месечен доклад за извършените дейности
 • Гаранционни и застрахователни искове. Експертни оценки

Ако желаете да получите допълнителна информация, моля, свържете се с нас

Контакти

ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Какво можем да направим за вас

 • Проучване и анализ на свободен пазар на електрическа енергия
 • Проучване и анализ на балансиращ пазар на електрическа енергия
 • Преговори с търговци на ел. енергия и  координатори на балансиращи групи
 • Дефиниране на цени, условия и срокове
 • Управление на договори за изкупуване, балансиране и доставка на ел.енергия
 • Осигуряване на прогнози и представителство пред прогнозираща компания
 • Анализ и контрол на почасови прогнозни графици за производство на ел. енергия
 • Анализ, контрол и проверка на сетълменти
 • Мониторинг и анализ на пазара с цел постигане на оптимални финансови резултати
 • Представителство пред ФСЕС във връзка с Договори за компенсиране с премия

Ако желаете да получите допълнителна информация, моля, свържете се с нас

Контакти

За Енергийния мениджмънт

Енергийният мениджмънт е пакет от услуги, които Лонг Ман разработи и предлага на своите клиенти във връзка с направените през последните години промени в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници, насочени към пълната либерализация на електроенергийния пазар в България.

Усилията ни са насочени към това да преведем ВЕИ производителите гладко и успешно през процесите на реализация на тяхното производство в условията на свободен пазар и продажба на електрическа  енергия на енергийната борса.  Нашите основни цели са високи финансови резултати на свободния пазар на електрическа енергия и оптимизиране на разходите за балансираща и консумирана енергия.

ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Какво можем да направим за вас

 • Управление на присъединителни и експлоатационни договори
 • Финансови и счетоводни услуги
 • Осигуряване на гаранции за произход/АУЕР/
 • Вноски към Фонд Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС)
 • Сключване на застраховки и управление на застрахователни договори
 • Дейности, свързани с охраната и сигурността на вятърния парк
 • Договори и управление на комуникациите. Интернет достъп
 • Отдаване на земеделски земи и свързани дейности
 • Представителство пред местни и държавни институции
 • Правни консултации и услуги

Ако желаете да получите допълнителна информация, моля, свържете се с нас

Контакти

За Търговския мениджмънт

Основната цел на търговския отдел е да предостави пълен пакет от услуги за търговско управление, за постигане на безпроблемнo икономическо опериране и най-добро финансово представяне на вятърния парк.

В качеството си на експерт, Лонг Ман Холдинг представлява собственика навсякъде, където се изисква представителство  - търговци на електроенергия, координатори на балансиращи групи, доставчици на прогнози, електроразпределителни и преносни компании, АУЕР, ФСЕС, Национална агенция за приходите и финансови институции, застрахователни, комуникационни и охранителни компании, местни и държавни власти. Той контролира и супервизира всички свързани договори, прави анализи, проучва, договаря, наблюдава и изпълнява процедури, така че да сведе до минимум ангажиментите на собственика.

Свободен пазар на ел. енергия в България

Процесът на либерализация на електроенергийния пазар в България стартира през 2004 г., като посоката на неговото развитие е очертана от действащите пазарни принципи и регулации в ЕС. Неговата цел е да се създаде развита и ефективна конкурентна среда, което да доведе до оптимизиране на цената на електрическата енергия и повишаване на качеството на обслужването. Участниците на пазара на електроенергия получават нови възможности за развитие чрез свободно договоряне на цените, сигурност на доставките и устойчивост, регулирани от естествени пазарни механизми.  Преминаването към свободен пазар на производителите и потребителите се случва поетапно, като след последните промени в ЗЕ, считано от 01.07.2021 г. всички производители с инсталирана мощност от 0.5 МВ и над 0.5 МВ продават произведената от тях електроенергия на БНЕБ (Българската независима енергийна борса).  От 01.10.2020 г. всички стопански потребители са задължени да купуват електроенергия за своите нужди по свободно договорени цени. 

Лонг Ман се развива успешно в сферата на управление на енергийни потоци, менажира и администрира широка гама от дейности на енергийния пазар в страната, като осигурява и постоянно проучване и анализ на свободния пазар на електрическа и балансираща енергия с основна цел – намаляване на разходите и повишаване на печалбата на своите клиенти и партньори.

Прогнозиране

Участвайки на свободния и балансиращ пазар на електрическа енергия, производителите от ВЕИ трябва добре да планират своето производство и прогнозните  графици да са с минимално отклонение от реалното почасово производство. Поради факта, че вятърът е трудно прогнозируем източник, оперирането на свободен пазар е интелигентна задача, за която са нужни специфични познания и софтуерни ресурси. Осъзнавайки важността на точните прогнози за производство, през 2014 г. създадохме и станахме акционери в „Провиденти“ АД, с основна дейност прогнозиране на производство от ВтЕЦ. Като част от дружеството ние активно  участваме във внедряването, развитието и  оптимизирането на специализиран софтуерен продукт за обработка на данни, оценка на възможни отклонения и изготвяне на прогнози. Високата степен на точност на прогнозата е в основата на повишаването на приходите от производство и понижаване на разходите за балансиране, което от своя страна позволява на производителите да реализират по-добра рентабилност и да инвестират в развитие на дейността си.