Уведомление от Лонг Ем ООД за ИП за „Промяна на параметрите на един вятърен генератор, касаеща номинална мощност от 1,5МВ на 2МВ, височина на кулата 78м, диаметър на ротора 80м в ПИ 23769.52.106″

От “ЛОНГ ЕМ ” ООД, ЕИК 119591447, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.“Андрей Василев-Амира“ №38, ет.4, ап.11
На основание чл. 4, ал. 1, във връзка с ал. 3 от НУРИОВОС, в качеството си на Възложител, уведомяваме обществеността за изменение на инвестиционно предложение, както следва:  „Промяна на параметрите на един вятърен генератор, касаеща номинална мощност от 1,5MW на 2MW, височина на кулата 78м, диаметър на ротора 80м в ПИ 23769.52.106 в землището на с.Дропла, общ.Балчик, с площ 4617 кв.м., вид територия – урбанизирана, НТП – за електроенергийно производство, част от имот с идентификатор 23769.52.100 в землище на с.Дропла, община Балчик“. Вятърният генератор е одобрен с Решение №ВА-179-ПР/2007г. на Директора на РИОСВ Варна.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Промяната в ИП се отнася за изграждането на един вятърен генератор ВГ3 в ПИ 23769.52.106 в землището на с.Дропла, общ.Балчик и касае промяна само на инсталираната номинална мощност  на този вятърен генератор от 1,5 на 2 MW.
За инвестиционното предложение /ИП/ за изграждане на три вятърни генератора в ПИ 23769.52.100 в землището на с.Дропла, общ.Балчик, е извършено преценяване на необходимостта от ОВОС и е издадено Решение с преценка „да не се извършва ОВОС“ №ВА-179-ПР/2007г. на Директора на РИОСВ Варна.  За обекта от Главния архитект на Община Балчик е издадено и влязло в сила Разрешение за строеж. Единият от трите вятърни генератора е изграден и въведен в експлоатация през 2010г. в поземлен имот 23769.52.105.  Предстои да бъде изграден  вторият от трите съгласувани  вятърни генератора – ВГ3, който ще бъде изграден в най-северната част от поземлен имот 23769.52.106, с параметри както следва: височина на хъба – 78м, роторен диаметър – 80м, номинална мощност – 2MW.
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Настоящото ИП е за изменение на параметрите на един вятърен генератор в ПИ 23759.52.106 с площ от 4617 кв.м., като реализацията на ИП не е свързана с промяна на предназначението на земеделска земя, тъй като към настоящия момент имотът е с трайно предназначение “урбанизирана територия” и с начин на трайно ползване “за електроенергийно производство”. Вятърният генератор ще е ситуиран в най-северната част на имота.
Вятърният генератор, който ще бъде изграден, е със следните параметри: височина на хъба – 78м, роторен диаметър – 80м, номинална мощност – 2MW.
Присъединяването на вятърния генератор към енергийната мрежа на страната ще се осъществи чрез подземна кабелна линия 20kV към съществуваща Главна разпределителна уредба /ГРУ/, изградена в ПИ 23769.52.105, а от ГРУ чрез подземна кабелна линия 20kV до съществуващ ЖР стълб от въздушен електропровод 20kV „Плачи дол“. ГРУ в ПИ 23769.52.105 и кабелната линия 20kV от ГРУ до съществуващ ЖР стълб  са изградени и въведени в експлоатация.
За подземния електропровод 20kV, свързващ ВГ3 с ГРУ в ПИ 23769.52.105, е изработен и съгласуван със становище изх.№ 26004882/22.10.2009 на Директора на РИОСВ Варна ПУП-Парцеларен план. Всички имоти, през които преминава трасето на електропровода, са собственост на „Лонг Ем“ ООД.
Достъпът до ИП се осъществява през общински път с.Преспа – с.Дропла. Достъпът до ВГ3, предмет на изменението на ИП, ще се осъществява чрез обслужващ път в същия имот 23769.52.106, за който е издадено Решение № ВА-336-ПР/2009 на Директора на РИОСВ Варна с преценка „да не се извършва ОВОС“. С това решение е извършена преценка и за изграждането на кранова площадка в имота. За изграждането на пътя за достъп и крановата площадка не се предвижда да се променя предназначение на земя, защото площта на тази инфраструктура е включена в  промененото предназначението на имот №23769.52.106.
Няма необходимост от спомагателни или поддържащи дейности.
Поради приключило с разрешение за строеж проектиране на ИП, основните процеси по създаване на обекта са строителство и експлоатация. През строителния период ще се извършват земни и насипни работи, бетонови работи (кофражни, армировъчни, бетонови), монтажни работи. Хумусният пласт ще се изземе на дълбочина до 30 см. Взривни работи няма да бъдат извършвани.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Няма.
Достъпът до генератора ще се осъществява чрез обслужващ път, за който има проведена процедура по преценка необходимостта от ОВОС и издадено решение с преценка “да не се извършва ОВОС”. Реализацията на ИП не е свързана с промяна на предназначението на земеделска земя, тъй като към настоящия момент имотът е с трайно предназначение “урбанизирана територия” и с начин на трайно ползване “за електроенергийно производство”.
4. Местоположение:
Вятърният генератор ще бъде разположен в собствения на Възложителя ПИ 23769.52.106 с площ от 4617 кв.м., с трайно предназначение „урбанизирана територия” и с начин на трайно ползване „за електроенергийно производство”. За строителни дейности и необходимостта от организиране на временни площадки за изкопните земни маси ще се ползва този имот.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
По време на строителството и експлоатацията се предвижда да бъдат използвани следните природни ресурси:
– по време на строителството – пясък, чакъл, вода;
– по време на експлоатацията няма да се използват природни ресурси, освен силата на вятъра.
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Не се очакват.
7.Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
По време на строителството ще се образуват малки по обем и количество строителни отпадъци, имайки предвид, че в настоящия момент имота не е застроен. Отпадъците ще бъдат депонирани на определените за целта депа, от лице, което притежава необходимото разрешително за транспорт на отпадъци, за което ще бъде подписан договор.
По време на експлоатацията:
• Битови отпадъци – Няма да се генерират. Обектът не се нуждае от постоянен персонал.
• Не се очаква генериране на други отпадъци.
9. Отпадъчни води:
Не се очакват.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
Не се очаква.
Становища и възражения във връзка с ИП могат да се подават в РИОСВ гр.Варна 9000, ул. “Ян Палах” №4, тел.052678842.