Промените в сектор енергетика

През месец май 2018 г. бяха приети промени в ЗЕ и ЗЕВИ, свързани с  либерализацията на пазара на електроенергия в България.
Основната промяна в Закона за енергетиката за ВЕИ сектора е изваждането на свободния пазар на всички производители, които имат преференциална цена за електроенергията и са с инсталирани мощности 4МВ  и над 4 МВ. Всички останали ВЕИ производители не са засегнати от промените.
С реформите в Закона за енергетиката от 01.01.2019 г. тези производители ще бъдат задължени да продават цялата си електроенергия на организирания борсов пазар на електрическа енергия, като компенсирането на разликата между пазарната цена и преференциалната цена ще се осъществява с предоставяне на премия от  Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС). Тази премия е фиксирана за отделните групи производители и ще се изчислява от Комисията за водно и енергийно регулиране (КЕВР) за година напред, като по специална методика се определи референтна пазарна цена.
Екипът на Лонг Ман е готов да реагира адекватно на промените в Закона за енергетиката и да осигури най-добрите условия за реализация на свободния борсов пазар на своите клиенти. За целта Лонг Ман увеличи броя на предлаганите услуги в пакет „Свободен пазар“, като включи допълнителни дейности. Нарастват нашите ангажименти към клиентите на борсовия пазар, на които сме напълно подготвени да предложим широк спектър от услуги по анализ, планиране и преговори за дефиниране на цени, условия и срокове за продажба на произведената от тях електрическа енергия. Във връзка с възникващата необходимост от оптимизиране на прогнозирането на произведената енергия, ние генерираме и регистрираме графици за производството. Осигуряваме пълно представителство пред Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.