УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ:  „ВП Никола Козлево“ ЕООД, гр. Варна, ж.к. Чайка, бл.196, ет.2 офис №3,       тел.+359 52 622 650, +359898791979, email: office@longman-bg.com

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС „ВП Никола Козлево“ ЕООД в качеството си на Възложител уведомява засегнатото население, че има ново инвестиционно предложение за изграждане на Ветроенергиен парк „Пет могили“ състоящ се от: 28 броя вятърни генератори, електрическа подстанция и съоръжение за съхранение на ел. енергия, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, разположен в землището на с. Пет могили, с.Векилски, община Никола Козлево, област Шумен,  с. Зърнево, община Тервел, област Добрич и с. Радан войвода, общ. Вълчи дол, обл. Варна. Общата номинална мощност на вятърния парк е до 202 MW (вкл.).

Всеки вятърен генератор е с максимална номинална мощност до 7,2 MW (вкл.), височина на кулата – до 170 m (вкл.), диаметър на ротора до 170 m (вкл.).

Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение, е земеделска земя ІІ и ІІІ категория, на част от която начинът на трайно ползване ще бъде променен „за електроенергийно производство“. Общата площ на поземлените имоти е 386.923 дка, от които ще бъдат застроени 139.609 дка. Останалата част от имотите ще продължат да се ползват като земеделски земи. Съседните имоти са земеделски земи.

Достъпът до площадките на вятърните генератори се осъществява по съществуващи селскостопански пътища с обща дължина 29 км и ширина до 5 м. Изкопните траншеи за полагането на подземните кабели на ветропарка са с обща дължина около 35 км. Присъединяването към републиканската електропреносна мрежа ще се осъществи съгласно технически указания на ЕСО ЕАД.

Обектът не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници. Инвестиционното предложение  няма трансгранично въздействие.

Територията на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени территории и защитени зони, определени съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие, респективно Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици  и Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора.

По време на строителството ще се използват основно бетон, кофражни платна, стоманена армировка и трошен камък. По време на експлоатацията практически не се потребяват природни ресурси (горива и вода), с изключение на вятъра като енергийна суровина.

През строителния период ще се образуват основно изкопни земни маси, които могат да се използват при запръстяване на депа за отпадъци или за вертикална планировка. Отпадъци по време на експлоатацията се образуват в незначителни количества при техническата поддръжка на съоръженията (главно масла, електрическо и електронно оборудване и омаслени кърпи).

Становища и мнения относно предложението се приемат във фирмата инвеститор на горепосочения адрес, както и в МОСВ, 1000, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”, № 22, тел. 02940 6000, в едномесечен срок от уведомяването.