Изработване на задание за обхват и съдържание на ОВОС на инвестиционно предложение с възложител „МАРК ЕНЕРДЖИ“ ООД

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, възложител “Марк Енерджи” ООД с ЕИК200202880, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. “Андрей Василев – Амира” № 38, ет. 4, ап. № 11

УВЕДОМЯВА

че е възложено изработване на задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение на “Марк Енерджи“ ООД за “Обновяване на изградена и въведена в експлоатация вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) “Могилище 3”, функционираща в ПИ 48828.13.127 и ПИ 48828.13.128 в землището на с. Могилище, община Каварна”.
С инвестиционното предложение се планира обновяване на функционираща вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) чрез демонтиране на съществуващите два броя вятърни генератори, всеки с единична мощност 0.6 MW и замяната им с един вятърен генератор с мощност до 2.0 MW вкл. в ПИ 48828.13.128 в землището на с. Могилище, община Каварна, изграждане на вътрешен път за достъп и кранова площадка, както и обновяване на съществуващата в ПИ 48828.13.128 Главна разпределителна уредба (ГРУ) 20 kV, кабелни линии Ср.Н и оптични линии, и заземителен контур – при необходимост.
Към настоящият момент, вятърната електрическа централа (ВяЕЦ) “Могилище 3” се състои от два вятърни генератора с обща инсталирана мощност от 1.2 MW (2×0.6 MW), като предмет на ИП е редуциране на техния брой и замяната им с един нов вятърен генератор, с по-висока мощност и производителност, и по-добри екологични показатели.

Становища и мнения се приемат при лице за контакти: г-жа Диана Петкова, телефон: +359 52 622 650; e-mail: diana.petkova@longman-bg.com