Едно от предизвикателствата към постигане на пълна либерализация в енергетиката…

Едно от предизвикателствата към постигане на пълна либерализация в енергетиката е изборът на механизъм за интегриране на ВЕИ в електроенергийния пазар в страната. С последните промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) от 24.07.2015 г. се въведе легална дефиниция на нетно специфично производство на електрическа енергия, до размера на което се изкупува количеството електроенергия по преференциална цена, определено от КЕВР. Това принуди зелените централи, произвели повече от предвиденото в Решение № СП-1 от 31.07.2015г. на КЕВР „нетно специфично производство“, да продават излишъка на свободния пазар или да той да се изкупува по цени за излишък от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Понеже цената за излишък, предлагана от ЕСО, е изключително ниска, ВЕИ производителите се възползваха от възможността да продават на пазара на свободно договорени цени. След въведените промени, през последните месеци на годината на свободния пазар излAnchorязоха и първите ВЕИ производители.
В тази връзка Лонг Ман разшири обхвата на своите дейности и предлага на своите клиенти пакет от дейности, извършвани в случай, че вятърната електроцентрала навърши определеното от КЕВР нетно специфично производство. Установява контакти с търговци на ел.енергия и координатори на балансиращи групи с цел договаряне на продажбата на ел.енергия и калкулиране на очаквани нива на разходи за балансиране. Извършва анализ на ограниченията и възможностите на различните предложения от гледна точка на момента на достигане на НСП, както и провежда процедурата по смяна на координатора на балансираща група и сключва договор с търговеца на ел.енергия. Излизането на свободен пазар е свързано с необходимостта от ежедневно прогнозиране на производството на ел.енергия. В тази връзка Лонг Ман ООД oсигурява компания, специализирана в прогнозиране на производството на електрическа енергия от вятърни електроцентрали, като ежемесечно извършва анализ на прогнозното и действителното производство на ел.енергия с цел оптимизиране на изчислените небаланси.