Обява за среща за обществено обсъждане от „ВП НИКОЛА КОЗЛЕВО” ЕООД, гр. Варна, кв. Чайка, бл. 196, ет. 2, офис № 3

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че се организират срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение за „Изграждане на Ветроенергиен парк за производство на електрическа енергия „Пет могили“.

Срещите ще се проведат на 20.03.2024 г.

в 10:00 часа в „Заседателна зала № 1“ на община Никола Козлево;

в 14:00 ч в „Заседателна зала“ на Кметство с. Пет могили, ул. „Георги Димитров“ № 4  на с. Пет могили;

в 17:00 ч в  сградата на НЧ „Майор Векилски – 2016“ на с. Векилски.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10 до 16 часа в община Никола Козлево стая № 26 (ТСУ), в Кметство – с. Пет могили и в Кметство – с. Векилски.

Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата компетентния орган по околна среда на адрес: www.riosv-shumen.eu

Писмени становища могат да се предоставят в община Никола Козлево, кметство Пет могили, кметство Векилски, РИОСВ Шумен и на адрес гр. Варна – 9005, кв. Чайка, бл. 196, офис 3 или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Калин Николов, моб. +359 898 791 979; e-mail: kalin.nikolov@longman-bg.com;