bgr
Други проекти

ДРУГИ ПРОЕКТИ

 • Вятърни измервания и одити

  • ВЯТЪРЕН ОДИТ, ВП ГУРКОВО - 42 MW, 17 WTG

   ВП Гурково се намира в района на с. Гурково, община Балчик. Вятърният анализ включва изчисление на очакваното годишно енергийно производство за 17 броя вятърни турбини. Анализът се базира на измервания от измервателна апартура, инсталирана на обекта. Разработени са варианти с Vestas V90-2MW, Vestas V80-2MW, Sany SE9320-2MW, PowerWind 90-2,5MW, Gamesa G90-2MW вятърни турбини. Направени са калкулациите с различни степени на вероятност P50, P75, P84, P90. В анализа са отчетени загуби от парков ефект, наличност на турбините, електрически загуби и др., както и неточности от ветровите измервания, променливост в годините и др. Направена е корелация и корекция на използваните данни с дългосрочни референтни данни.

   Виж повече
  • ВЯТЪРЕН ОДИТ, ВП ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО -300 MW, 150 WTG

   ВП Генерал Тошево е ситуиран в района на гр. Генерал Тошево, област Добрич. Вятърният анализ включва изчисление на очакваното годишно енергийно производство за 150 броя вятърни турбини. Анализът се базира на измервания от измервателна апартура, ситуирана на сайта. Разработени са варианти с XEMC XE93-2MW; Vensys109-2.5MW, Sinovel-SL-3MW, Senvion M3MW, SwissElectricYZ103-2MW вятърни турбини. Направени са калкулациите с различни степени на вероятност P50, P75, P84, P90. В анализа са отчетени загуби от парков ефект, наличност на турбините, електрически загуби и др., както и неточности от ветровите измервания, променливост в годините и др. Направена е корелация и корекция на използваните данни с дългосрочни референтни данни.

   Виж повече
  • ВЯТЪРЕН ОДИТ, ВП ZBASZYNEK – 27MW, 9 WTG

   ВП Zbaszynek е ситуиран в район на гр. Zbaszynek, Полша. Вятърният анализ включва изчисление на очакваното годишно енергийно производство за 9 броя вятърни турбини. Анализът се базира на измервания от измервателна апартура, разполжоена на обекта. Разработени са варианти с Vestas V126-3.3MW, Senvion-M122-3MW, Nordex-N117-3MW, Siemens SWT-3.2MW вятърни турбини. Направени са калкулациите с различни степени на вероятност P50, P75, P84, P90. В анализа са отчетени загуби от парков ефект, наличност на турбините, електрически загуби и др., както и неточности от ветровите измервания, променливост в годините и др. Направена е корелация и корекция на използваните данни с дългосрочни референтни данни.

   Виж повече
  • ВЯТЪРЕН ОДИТ, ВП ПАТАРЕШКА ПОЛЯНА – 5 MW, 4 WTG

   ВП Патерешка поляна е разположен в района на с. Гъбарево, община Павел Баня. Вятърният анализ включва изчисление на очакваното годишно енергийно производство за 4 броя вятърни турбини. Анализът се базира на измервания от измервателна апартура, ситуирана на обекта. Разработени са варианти с Vestas V66-1.65MW вятърни турбини. Направени са калкулациите с различни степени на вероятност P50, P75, P84, P90 при ограничение на номиналната изходна мощност на всяка турбина до 1,25MW. В анализа са отчетени загуби от парков ефект, наличност на турбините, електрически загуби и др. както и неточности от ветровите измервания, променливост в годините и др. Направена е корелация и корекция на използваните данни с дългосрочни референтни данни.

   Виж повече
  • ДРУГИ ВЯТЪРНИ ОДИТИ

   ВП Дъбрава - 2MW, ВП Видно – 2400 кW, ВП Българево-1000kW, ВП Вентус Нострум - 9MW, ВП Вранино – 1300 кW, ВП Храброво –  8 MW, ВП Могилище - 2MW, ВП Хаджи Димитър - 2MW, ВП Лом – 2MW  и др.

  • ВЯТЪРЕН ОДИТ, ВП ТОПОЛА - 4MW, 2WTG

   ВП Топола се намира в района на с. Топола, община Каварна. Вятърният анализ включва изчисление на очакваното годишно енергийно производство за 2 броя вятърни турбини. Анализът се базира на измервания от измервателна апартура, разположена на 8 км. северозападно от обекта. Разработени са варианти с Vestas V80-2MW HH 78m, Vestas V80-2MW HH 100m, Vestas V90-2MW HH 80m, вятърни турбини. Направени са калкулациите с различни степени на вероятност P50, P75, P90. В анализа са отчетени загуби от парков ефект, наличност на турбините, електрически загуби и др., както и неточности от ветровите измервания, променливост в годините и др. Направена е корелация и корекция на използваните данни с дългосрочни референтни данни.

   Виж повече
  Повече информация за вятърни измервания и одити

  Дю Дилиджънс и продажба на проекти

  • СДЕЛКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА „ЕКОЕНЕРДЖИ ВСК” ЕООД- ВТЕЦ „МОГИЛИЩЕ - СЕВЕР”

   Сделката е финализирана на 29.09.2015г. Заедно с продавача е избран начин за осъществяването й чрез внасяне на вятърната електроцентрала в капитала на новоучредено дружество и последващата продажба на 100 % от дяловете от капитала му. За осъществяването й  първоначално е изготвен предварителен договор за закупуване на дружеството, уреждащ всички детайли от процедурата, след което са  извършени  пълен правен и технически анализ на Вятърната електроцентрала, а след възникване на новото дружество е изготвен и подписан  с нотариално  удостоверени подписи договор за закупуване на  100 % от дяловете от капитала му,  и е осъществена цялата процедура по придобиване на дружеството, и по вписване на свързаните с това обстоятелства в Търговския регистър.  ВтЕЦ „Могилище - Север” 2MW  се състои от  4 вятърни генератора – 2 Vestas  V39 500kW  и 2 Nordtank NTK 500kW, изградени в землището на с.Могилище, общ.Каварна.
    

   Виж повече
  • СДЕЛКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА „ЗЕВС БОНУС” ЕООД - ВТЕЦ „ЗЕВС”

   Сделката е финализирана на 18.05.2015г.  По предложение и с пълното съдействие на ЛОНГ МАН вятърната електроцентрала и проектът за изграждане на още един ВГ в близост до вече изградения  са внесени от собственика им „ЗЕВС БИЛДИНГ ИНВЕСТ” ООД като непарична вноска в капитала на новоучредено дружество „ЗЕВС БОНУС” ЕООД с цел последващата им продажба. Намерен е купувач на дружеството и от ЛОНГ МАН е осъществена цялата процедура по придобиване на 100 % от дяловете от капитала му.  За осъществяването й са извършени пълен правен, финансов и технически анализ на „ЗЕВС БОНУС” ЕООД, изготвен е проект на договор за закупуване на дружеството и е осъществена цялата процедура по придобиване на дружеството и по вписване на свързаните с това обстоятелства в Търговския регистър. ВтЕЦ „Зевс” се състои от 1 вятърен генератор „AN BONUS MK ІV” 600kW, изграден в землището на с.Раковски, общ.Каварна.

   Виж повече
  • СДЕЛКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА „ВЕЦ ИНЖЕНЕРИНГ” АД – ВТЕЦ „БЪЛГАРЕВО”

   Сделката е финализирана на 18.02.2014г. Предложението за начина на извършването й е дадено от ЛОНГ МАН. За осъществяването й са извършени пълен правен, финансов и технически анализ на „ВЕЦ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, изготвен е проект на договор за закупуване на дружеството и е осъществена цялата процедура по придобиване на дружеството и по вливането му по реда на Глава 16 от ТЗ в едноличния собственик на капитала му „ЛОНГ МАН ЕНЕРДЖИ” ООД. ВтЕЦ „Българево” се състои от 1 вятърен генератор „Vestas V39” 500kW, изграден в землището на с.Българево, общ.Каварна.

   Виж повече
  • ПРАВЕН И ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПРОЕКТ ЗА ВП „ПРОЛЕЗ”- 10,6 MW

   За целите на закупуване на проекта е извършен детайлен правен анализ и технически анализ  на цялата проектна документация.  Проектът  за ВП „Пролез” е с обща инсталирана мощност 10,6 MW и се състои се от 3 вятърни генератора Vestas V90-3.0MW и 2 вятърни генератора  Enercon E53-0.8MW. Локацията на проекта е с.Пролез, общ.Шабла.  Впоследствие проектът е закупен и изграден. Към настоящия момент вятърният парк е в редовна експлоатация.

   Виж повече
  • ДРУГИ ПРАВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗИ

   По 7 проекта за изграждане на вятърни генератори, представляващи интерес за закупуване от страна на немската фирма  Power Wind,  с обща мощност 42,8 MW;  по Проект за изграждане на 7 ВГ  в землището на с.Горичане, общ.Шабла с инвеститор „ВЕНТУС НОСТРУМ” АД,  и др.

  Повече информация за дю дилиджънс и продажба на проекти

  Развитие и управление

  • ПРОЦЕДУРА ПО ОВОС НА ВП „ДЪБРАВА” - 153,3 MW, 73 WTG

   Успешно финализирана Процедура по Оценка на въздействието върху околната среда  (ОВОС) на Проект за изграждане на ВП „ДЪБРАВА” с обща мощност 153,3 MW, състоящ се от 73 броя ВГ в землищата на селата  Дъбрава, Дропла, Кремена, Царичино, Сенокос и Соколово, общ.Балчик.  ЛОНГ МАН осъществи действията във всички етапи от процедурата – от  подаване на искане за преценяване необходимостта от ОВОС,  избор на екип от специалисти за изготвяне на Доклада по ОВОС и приложения към него Доклад за ЕО, през провеждане на обществено обсъждане, до постановяване на решение. Процедурата приключи с влязло в сила положително решение на Директора на РИОСВ Варна, което даде възможност за продължаване на действията по проекта.

   Виж повече
  • ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВП „ГЛОБО ЕНЕРДЖИ” - 4 MW, 2 WTG

   Финализиране на действията по прединвестиционно проучване и инвестиционно проектиране на ВП „ГЛОБО ЕНЕРДЖИ” с обща инсталирана мощност 4MW, състоящ се от 2 ВГ Vestas V90, кабелна линия 20 кV и оптична кабелна линия в землищата на с.Храброво и с.Карвуна, общ.Балчик. Коригиране на допуснати от предишния изпълнител неточности и грешки при проектирането. Успешно въвеждане в експлоатация на обекта през 2012г.

   Виж повече
  • ПРОЕКТИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД „НОНА” ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ВП „ХРАБРОВО”- 12 MW, 6 WTG

   Обектът е Подземен електропровод 20 кV и оптичен кабел с дължина на трасето над 23км от ГРУ, находяща се във района на вятърния парк  до Подстанция „НОНА 110/20 кV”, за свързване към електроразпределителната мрежа на ВП „ХРАБРОВО”- 12MW, 6 х Vestas V90-2MW. Проект с голяма сложност, осъществен като Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ пред Областен Управител на Област Добрич на територията на 9 населени места в три общини от Област Добрич – Балчик, Добричка и Добрич, с учредяване на сервитутни права през държавни, общински и частни имоти, и получено разрешение за специално ползване в обхвата и за пресичане на път ІІ-27, собственост на Министерство на транспорта. Изпълнен в изключително кратък срок и с голяма прецизност. Завършил с издадено от Областния управител на Област Добрич Разрешение за строеж. За свеждане до минимум на отдаваната в мрежата реактивна енергия от целия ВП ХРАБРОВО е процедирано Компенсиращо устройство (Реактор), което подобрява качеството на произвежданата от вятърния парк електроенергия – въвеждане на иновация, която не е обичайна при строителството и експлоатацията на вятърни паркове към него момент.  Електропровод „Нона” и реакторът са въведени в експлоатация и успешно функционират от м.юли 2011г.

   Виж повече
  • ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ІІ-РИ ЕТАП ОТ ВП „ГУРКОВО-4”- 1,980 MW

   Представителство и оформяне на всички актове и протоколи по време на строителството, организиране и провеждане на 72-часови проби, организиране и участие като представител на възложителя „ЕКО ЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД в Държавната приемателна комисия за въвеждане в експлоатация на обекта. Снабдяване с Акт образец 16. Успешно въвеждане в експлоатация  и получаване на разрешение за ползване на строеж „Малка ветрова електроцентрала от 3 бр. ВГ, всеки с мощност по 660 кW, БКТП, ГРУ, кабелни линии средно и ниско напрежение” – ІІ-ри етап „1 ВГ с мощност 660 кW, БКТП, кабелна линия средно напрежение и кабелна линия ниско напрежение”. 

   Виж повече
  • БИЗНЕС И ФИНАНСОВ МОДЕЛ ЗА ВП „ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”- 300 MW, 150 WTG

   Изготвяне на бизнес план за вятърен парк „ Генерал Тошево“, 300 MW въз основа на детайлно анализиране на енергийния сектор в България, регулаторната рамка и възможността за инвестиция. Изготвяне на финансов модел на база вятърен анализ и очаквано годишно производство и цена на изкупуване на електрическата енергия. С цел оптимизиране на финансовия модел, в анализа са разгледани различни варианти за реализацията на проекта, които показват динамиката на инвестицията и Общата възвращаемост на проекта за периода на прогнозата IRR, при различно действие на факторите. Вятърният парк е в проектна фаза.

   Виж повече
  Повече информация за развитие и управление

Клиенти и партньори