bgr
ДЕЙНОСТИ

ВЯТЪРНИ ПРОУЧВАНИЯ И ОДИТИ ЗА ВЯТЪРНИ ПАРКОВЕ

Вятърните проучвания са дейност на Лонг Ман, чиято цел е да осигури максимално достоверна информация на бъдещия инвеститор относно вятърния потенциал на избраното място. Оценката на вятъра като енергийна суровина е изключително важна и е от първостепенно значение при определяне рентабилността на всеки един проект. 
Лонг Ман е специализирана и има богат опит в доставката и инсталирането на вятърни мачти, както и в провеждането на метеорологични вятърни измервания, събиране и обработка на регистрираните данни, анализ на вятърния потенциал и изготвянето на доклади. Ние работим основно с продуктите на американската компания NRG Systems, както и с Nomad, Ammonit, Second Wind и др. В началото на 2020 г. сключихме Договор за официално представителство на продуктовата гама на NRG Systems за региона на България и се присъединихме към тяхната световна дилърска мрежа. Екипът на Лонг Ман предлага също и технологичен съпорт за България и региона, като дейностите които можем да изпълним в тази връзка са инсталиране на вятърноизмервателната апаратура, нейната експлоатация и поддръжка, анализ на резултатите от измерванията и изготвяне на финален репорт с получените данни.
За обработката на данните от вятърните измервания и изготвянето на вятърните одити използваме специализиран софтуер WindPro. Изготвяните от нас одити включват информация за очакваното годишно производство за различни типове турбини, средна скорост на вятъра на няколко височинни нива, преобладаваща посока, плътност на енергийния поток, разпределение на скоростите по Weibull, роза на вятъра както и други специфични характеристики на вятъра. На база направените вятърни проучвания, изработените от нас вятърни одити са приемани от различни банки и финансови институции за изготвяне на бизнес модели.

ОБХВАТ

Направление  Вятърни проучвания и одити за вятърни паркове обхваща:

  • Избор и доставка на подходяща за конкретния терен апаратура за вятърни измервания;
  • Събиране и обработка на данните от измервателната апаратура;
  • Анализ на данните и определяне на вятърен потенциал на база суровите данни от апаратурата;
  • Оценка на ресурсите спрямо орографията на терена и разположение на вятърния парк;
  • Оценка на кривата на мощността за избор на тип турбина;
  • Корелация и корекция на използваните сурови данни с дългосрочни исторически данни от различни метеорологични модели;
  • Включване на различни видове загуби и неточности в изчисленията като електрически загуби, загуби от парков ефект, хистерезис на вятъра, обледеняване, екстраполация на вятъра, турболентност и др.;
  • Изчисления на шумови характеристики и засенчвания на вятърни паркове;
  • Представяне на очакваното производство на годишна, сезонна, месечна, дневна и часова база при различни степени на вероятност P50, P75, P90;
measurement pic measurement pic measurement pic

Лонг Ман е извършила над 30 вятърни одита за вятърни проекти, ситуирани както в България, така и в чужбина. Много от нашите вятърни одити са били основание за финансиране на проекти с ресурс на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в България.

Клиенти и партньори