bgr
ДЕЙНОСТИ

ДЮ ДИЛИДЖЪНС И ПРОДАЖБА НА ВЯТЪРНИ ПРОЕКТИ

sales pic sales pic

За клиенти, желаещи да инвестират във вече изградени проекти, Лонг Ман предлага пълно одитиране на проектите за вятърни паркове. Нашият екип от професионалисти гарантира детайлен анализ на реализацията на изградения вече вятърен парк и неговата експлоатация, за да се сведе до минимум риска при закупуване на проекта или на цялото дружество, собственик на проекта.

За целта Лонг Ман извършва правен, технически и финансов Дю Дилинджънс /одит/ на изградени вече проекти. В правния одит се анализира проектната документация и нейното съответствие с нормативната база, действаща в страната. В случай на констатирани непълноти и неточности се изготвят препоръки за отстраняването им. Техническият дю дилиджънс разглежда цялата техническа документация и всички инвестиционни проекти, включително техническите решения за инфраструктурата, съпътстваща обекта. Икономическият одит анализира финасовите резултати за изминали периоди и дава информация за бъдещите перспективи. Съвместната работа на нашия екип, специализиран в различни области, гарантира професионалност и всеобхватност на одитите, необходими при продажба на вятърните проекти.
Лонг Ман предлага на желаещите да инвестират във вече изградени електроцентрали икономически най-изгодното и юридически най-стабилното решение за придобиването на вятърния парк. Ние осъществяваме цялата процедура по продажбата с оглед на взетото  решение, за което разполагаме с необходимите висококвалифицирани специалисти.
 

ОБХВАТ
 • Направление Дю дилиджънс и продажба на вятърни проекти обхваща:

  sales pic
  • Правен дю дилиджънс - Пълен анализ на документите за собственост и документацията по предпроектни проучвания и инвестиционно проектиране; обстоен анализ на процедурите по одобряване на ПУП-ПЗ и ПУП-Парцеларен план, съгласувателни писма, права на преминаване и прокарване, сервитутни права, разрешителни за строеж;
  • Технически дю дилиджънс - Изследване на частите на инвестиционния проект- част електро, конструкция, геология и геодезия, технически решения за пътища и площадки и съответствия на ПСД със сключените договори за присъединяване;
  • Икономически дю дилиджънс - Анализ на рентабилността на инвестицията, включващ подробни описания на инвестиционните и текущи разходи, приходи на база очакваното годишно производство, парични потоци;
  • Процедури по правно-техническото придобиване - Процедури  по правно-техническото придобиване  на проектите в зависимост от конкретния казус - придобиване на дялове от капитала на дружеството  собственик; внасяне на електроцентралата като съвкупност от недвижими имоти и движими вещи като непарична вноска в капитала на ново дружество и придобиването му; процедури по преобразуване по реда на Глава 16 от Търговския закон и други;
  • Правни, икономически и технически консултации - Правни, икономически и технически консултации във връзка с инвестициите в енергийния сектор.

  Поради широкия диапазон на дейността ни, бихме могли да предложим на инвеститорите както цялостно разработване на проект за вятърен парк и въвеждането му в експлоатация, така и работа по отделни процедури или етапи от неговото развитие.

Клиенти и партньори