bgr
ДЕЙНОСТИ

РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЯТЪРНИ ПРОЕКТИ:

management pic

Tова e едно от основните направления в дейността на Лонг Ман, като опита ни в развитието и управлението на проекти за изграждане на вятърни паркове е над 15 години и датира от  2004 г., когато стартирахме с проектирането на първите вятърни проекти в България.
Дейността обхваща цялостното разработване на проект за вятърен парк, като за целта извършваме всички процедури по прединвестиционното проучване и инвестиционното проектиране, за да се осигури разрешение за строеж на обекта в съответствие с нормативните изисквания на действащото законодателство. 
Наши партньори в този етап са утвърдени проектанти в бранша - геодезисти, архитекти, геолози, конструктори, ел. проектанти и др. На този етап работим в тясно сътрудничество и с представителите на общините, както и с тези на държавните институции - Агенция по геодезия, картография и кадастър, Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и др. Съвместно с представителите на разпределителното/преносното дружество обсъждаме и търсим най-подходящите решения за присъединяване на обектите от техническа, финансова и юридическа гледна точка. 
В рамките на тази дейност Лонг Ман извършва и управлението на вятърния проект по време на неговото изграждане, като координира различните дейности и осъществява контрол на строителния процес и съответствието му с проектната документация. Заедно с фирмата за строителен надзор се грижим за документацията по Наредба 2 за въвеждане в експлоатация на строежите и получаване на разрешение за ползване.

ОБХВАТ
 • Направление Развитие и управление на вятърни проекти обхваща:

  management pic management pic
  • Определяне на райони с подходящ вятърен потенциал;
  • Осигуряване на терени за ветроенергийни проекти
  • Поставяне на измервателна апаратура и изготвяне на вятърен одит
  • Оптимизация на парка чрез софтуерна симулация с цел избор на подходящи турбини и план за позиционирането им на терена
  • Прединвестиционно проектиране - екологични разрешителни, процедури по ОВОС, процедури по изготвяне и одобряване на ПУП и сключване на предварителни договори за присъединяване към енергийната система
  • Инвестиционно проектиране - изготвяне на необходимите инвестиционни проекти, снабдяване с разрешения за строеж и окончателни договори за присъединяване към енергийната система
  • Изготвяне на бизнес модели и консултиране във връзка с финансиране на проекта
  • Въвеждане в експлоатация на вятърния парк и осигуряване на разрешение за ползване от ДНСК – процедури по ЗУТ, Наредба 2 и Наредба 3
  • Сключване на договор за изкупуване на произведената ел.енергия

  Поради широкия диапазон на дейността ни, бихме могли да предложим на инвеститорите както цялостно разработване на проект за вятърен парк и въвеждането му в експлоатация, така и работа по отделни процедури или етапи от неговото развитие.

Клиенти и партньори