bgr
ДЕЙНОСТИ

ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ВЯТЪРНИ ПАРКОВЕ

Енергийният мениджмънт е пакетът от услуги, които Лонг Ман разработи и предлага на своите клиенти във връзка с направените през последните години промени в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/, насочени към пълната либерализация на електроенергийния пазар в България.

Нашият екип е напълно подготвен да отговори на предизвикателствата в енергийния сектор, като ние предлагаме основен набор от дейности, с които подпомагаме и улесняваме интегрирането на  работещите вятърни електроцентрали в пазара на електроенергия в страната.

Усилията ни в направление Енергиен мениджмънт са насочени към това да преведем ВЕИ производителите гладко и успешно през процесите на реализация на тяхното производство в условията на свободен пазар и продажбата на електрическата им енергия на енергийната борса. Нашите основни цели са оптимизиране на разходите за консумирана и балансираща енергия и високи финансови резултати на свободния пазар  на електрическа енергия за нашите клиенти.

administrative pic administrative pic
ОБХВАТ
 • Пакет Енергиен мениджмънт на вятърни паркове обхваща следните дейности:

  • ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР

   Анализиране на борсовия пазар на електрическа енергия; провеждане на преговори с координатори на балансиращи групи за продажба на електрическа енергия на борсов пазар; провеждане на процедури за смяна на координатор на балансираща група; осигуряване, контрол и корекции на графици /прогнози/ за производство и продажба на електрическа. енергия; контрол и проверка на сетълмент за продажба на електрическа енергия; контрол и проверка на цени, количества и суми при фактуриране; управление на сключени договори.

   Виж повече
  • ГЕНЕРИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ ГРАФИЦИ /ПРОГНОЗИ/ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

   Осигуряване на прогнози за производство на вятърни централи; представителство пред компанията, извършваща прогнозирането; дефиниране на цени, условия, срокове и управление на договор за прогнозиране; координиране и контрол на действия между прогнозираща компания, компанията за техническа поддръжка на централата и координатор на балансираща група; контрол и корекции при необходимост на ежедневен график за производство; анализи на прогнозните графици за корекции на моделите за прогнозиране.

   Виж повече
  • ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА БАЛАНСИРАЩА ЕНЕРГИЯ

   Проучване и анализ на координаторите на балансиращи групи за участие в балансиращ пазар; провеждане на преговори с координатори за условия за балансиране; дефиниране на цени, условия и срокове; провеждане на процедури за смяна на координатора на балансиращата група; управление на сключени договори; контрол на цени, количества и суми при фактуриране на балансирането с електрическа енергия; контрол, анализ и търсене на по-добри условия за балансиране.
    

   Виж повече
  • КОМПЕНСИРАНЕ С ПРЕМИЯ ОТ ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“

   Сключване на договор за компенсиране с премия с ФСЕС за произведените  количества електрическа енергия до размера на „нетно специфично производство“; контрол на цени, количества и суми за фактуриране; координиране на действия и комуникация с ФСЕС; предприемане и координиране на действия при промяна на прогнозната пазарна цена за електрическа енергия, определена от КЕВР.

  • ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ СЛЕД ДОСТИГАНЕ НА НЕТНО СПЕЦИФИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

   Дейности, извършвани в случай, че вятърната електроцентрала навърши определеното от КЕВР нетно специфично производство: установяване на контакти с търговци на електрическа енергия и координатори на балансиращи групи с цел договаряне на продажбата на електрическа енергия и калкулиране на очаквани нива на разходи за балансиране; прогнозиране, анализ и контрол върху момента на достигане на НСП; провеждане на процедура по смяна на координатора на балансиращата група; сключване и управление на договор с търговеца на електрическа енергия; прехвърляне на гаранции за произход на краен клиент след достигане на НСП.

   Виж повече
  • ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОНСУМИРАНА ЕНЕРГИЯ

   Обхватът на дейности, които Лонг Ман предлага са проучване и анализ на пазара на електрическа енергия; планиране и провеждане на преговори с търговци за доставка на електрическа енергия; дефиниране на цени, условия и срокове; провеждане на процедури по смяна на доставчик на електрическа енергия; управление на сключени договори; контрол, анализ и търсене на по-добри условия за доставка на електрическа енергия.

   Виж повече

Клиенти и партньори