bgr
ДЕЙНОСТИ

ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВЯТЪРНИ ПРОЕКТИ

consult pic

Лонг Ман разполага с екип от висококвалифицирани юристи с дългогодишен опит в сферата на вятърната енергетика, включващ задълбочени и актуални познания на динамичното енергийно законодателство, както и на нормативните актове, свързани със строителство и опазване на околната среда.  
Чрез юридическия си екип Лонг Ман осъществява всички видове правна помощ и правни консултации във връзка с проектирането, въвеждането в експлоатация и безпроблемната експлоатация на ветроенергийни паркове, което включва:

  • ПРАВНА ПОМОЩ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТИТЕ И УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА

   Правни консултации относно най-добрите решения при закупуване на имотите за развитие на вятърни проекти, както и при учредяване и прехвърляне на ограничени вещни права, свързани с развитието на проектите и изготвяне на цялата юридическа документация във връзка с това

  • ПЪЛНО ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ПРОЕКТИРАНЕТО И ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

   Консултиране на инвеститора на всички етапи от проектирането – прединвестиционно проучване и инвестиционно проектиране и правна помощ при осъществяване на процедурите по одобряване и влизане в сила на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП, по промяна предназначението на земеделска земя в такова за електроенергийно производство, както и по успешно провеждане на съгласувателните процедури по екологичното законодателство по реда на ЗООС и ЗБР и особено в случаите на провеждане на процедури по ОВОС и Екологична оценка. Правна помощ при въвеждане в експлоатация.

   Виж повече
  • ПРАВЕН АНАЛИЗ НА ПРОЕКТИ И НА ИЗГРАДЕНИ ВЯТЪРНИ ПАРКОВЕ

   Извършване на правен анализ на проекти за вятърни паркове и на вече изградени вятърни електроцентрали, както и пълен правен анализ на дружествата собственици на вятърни паркове, при възлагане от клиенти, желаещи да инвестират в проекти или във вече изградени вятърни паркове.

  • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИТЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ПО ФИНАЛИЗИРАНЕТО ИМ

   Предлагане на най-подходящото решение от юридическа и финансова гледна точка за закупуване на проекти за вятърни паркове  и на въведени в експлоатация вятърни електроцентрали и осъществяване на всички правни и фактически действия по финализиране на сделките. 

   Виж повече
  • АКТУАЛНА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

   Проследяване на промените в нормативната база, касаещи дейността в сферата на производство на вятърна ел. енергия и своевременно информиране за настъпили изменения.

  consult pic consult pic consult pic
  • БЪРЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ

   Предлагане на действия във връзка с изменения в нормативни актове.

  • ИЗГОТВЯНЕ И ДЕПОЗИРАНЕ НА РАЗНОРОДНА ПРАВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

   - правни становища, уведомления, заявления, жалби, искания и други документи от името на собствениците на вятърни паркове във връзка с настъпили нормативни промени, с оглед изпълнението на договорни задължения, както и по повод обичайната дейност на вятърните централи.

   Още
  • УВЕДОМЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИРМЕНИ ПРОМЕНИ

   Уведомяване на  Електроразпределение Север, Енерго Про Продажби, АУЕР, Фонд Сигурност на Електроенерийната Система за настъпили изменения в търговската регистрация на дружествата, собственици на вятърни паркове по повод правоотношенията с тези органи.

  • ПРАВНИ СТАНОВИЩА ПО ДОГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ

   Предоставяне на правно становище по предложени проекти за сключване на договори и споразумения от страна на Енерго Про и изискване сключването на нови договори или допълнителни споразумения към съществуващи такива, в случаите на настъпили промени в търговската регистрация на дружествата, опериращи вятърни паркове.

  • УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

   с Енерго Про, включващо проследяване на срокове и задължения и своевременно уведомяване за необходимост от банкови гаранции и подновяването им, за изтичащи срокове и нуждата от уведомления във връзка с изпълнение на задълженията по договорите.

  • ПРАВНА ПОМОЩ ПРИ ЩЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ

   Правни становища по сключени застрахователни договори при регистриране на щети.

  • СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

   Подготовка на проекти за договори за наем или аренда на земеделските земи, които са част от проектите за вятърни паркове.

  • ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ И ПЪЛНОМОЩНИ

   във връзка с дейностите по търговски и технически мениджмънт на вятърните централи.

Клиенти и партньори