bgr
ДЕЙНОСТИ

ОТ А ДО Я ВЪВ ВЯТЪРНАТА ЕНЕРГЕТИКА

activities pic

Благодарение на многогодишния ни опит в сферата на вятърната енергетика и утвърдените ни позициите от самото начало на развитието й в България, Лонг Ман се превърна в синоним на гаранция за качество и коректност. Разбирайки особенностите на индустрията и предлагайки пълен пакет услуги, ние се превърнахме в предпочитан партньор за български и чуждестранни инвеститори.
Още в етапа на идейния проект разглеждаме множество варианти и чрез софтуерни симулации определяме очакваното годишно производство при използването на различни модели турбини. Оптимизираме разположението на машините в парка, с цел постигане на максимален ефект при използването на вятъра като енергийна суровина.

activities pic

В етапа на предпроектните проучвания и инвестиционното проектиране изготвяме екологични оценки и доклади по ОВОС, провеждаме процедури по промяна предназначението на земята и осигуряваме всички инвестиционни проекти необходими за снабдяване с разрешение за строеж. Съвместно с най-добрите проектански бюра и специалистите от електроразпределителните дружества търсим оптимални варианти за присъединяване на обектите в технически и финансов аспект.

По време на строителния процес гарантираме пълен контрол за съответствие на строителните дейности и проектната документация, изпълнявайки функциите на инвеститорски кантрол. Заедно със строителния надзор работим по необходими документи по Наредба 2 за въвеждане в експлотация и получаване на разрешение за ползване.
По време на експлоатацията на изградените вече вятърни електроцентрали, клиентите ни получават специализирани консултации, свързани с изпълнението на договорите по присъединяване и изкупуване на ел.енергията, както и такива свързани с активно променящата се нормативна база. Нашият екип от специалисти ще Ви консултира и при сключване на застрахователни договори, договори за СОД, за аренда на земеделска земя и всяка друга дейност свързана с администрирането на парка по време на експлоатация.
Основните направления на дейността на Лонг Ман са вятърни измервания и одити, развитие и управление на проекти, комплексен дю дилиджънс при продажба на проекти, търговски  и енергиен мениджмънт, юридически консултации.

СВОБОДЕН ПАЗАР
 • Посоката на развитие на свободния електроенергиен пазар в България е очертана от действащото законодателство на ЕС и е насочена към неговата поетапна либерализация. Тя е необратим процес, чиято цел е да се създаде конкурентна среда, което да доведе до оптимизиране цената на електрическата енергия и повишаване на качеството на обслужването.
  Пазарът на електроенергия в страната дава възможност на своите участници за свободно договаряне на цените. Процесът на либерализация обхваща, както потребителите, като им позволява да избират своя доставчик, така и производителите, които могат да продават електрическа си енергия на избран от тях търговец, като договарят цените, условията по договора и фактурирането, както и други услуги свързани с обслужването.
  С измененията в Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ от 2015 г., след достигане на определеното от КЕВР Нетно Специфично Производство /НСП/, ВЕИ производителите могат да продават електроенергията си на търговци по свободно договорени цени. Тези промени и реформите от 2018 и 2019 г. в Закона за енергетиката /ЗЕ/, свързани със задължението производителите с инсталирана мощност от 1МВ и над 1МВ да продават цялата си електроенергия на организирания борсов пазар, водят до увеличаване на дяла на търговските участници на свободния електроенергиен пазар за сметка на тези на регулиран пазар.
  Производителите, търгуващи на свободния електроенергиен пазар с търговци по свободно договорени цени, след достигане на НСП и производителите с 1МВ и над 1МВ, продаващи на енергийната борса през координатор, могат напълно да се доверят на опита и на професионализма на екипа на Лонг Ман, който се ангажира да осигури точен и задълбочен анализ на пазарa и да договори най-добрите условия за реализация на производството в конкурентна среда.
  Участвайки на свободния и на балансиращия пазар, производителите от ВЕИ трябва добре да планират своето бъдещо производство, защото всеки търговец има нужда от гарантиране на доставките. Поради факта, че вятърът е трудно прогнозируем източник, излизането на свободен пазар е трудна и интелигентна задача, за която са нужни специфични познания и използването на специализирани софтуерни продукти. В тази връзка Лонг Ман участва активно във внедряването, развитието и  постоянното оптимизиране на специализиран софтуерен продукт за обработка на данни, оценка на възможни отклонения и изготвяне на прогнози, което е основен фактор за оптимизиране на разходите за небаланси. Понижаването на разходите за производителя води до повишаване на неговата конкурентоспособност и му позволява да реализира по-добра рентабилност и да инвестира в развитие на дейността си.
  Лонг Ман се развива успешно в сферата на управление на енергийни потоци, менажира и администрира широка гама от дейности на енергийния пазар в страната, като осигурява и постоянно проучване и анализ на свободния пазар на електрическа и балансираща енергия с една основна цел – намаляване на разходите и повишаване на печалбата на своите клиенти и партньори.

   

  Виж повече

Клиенти и партньори