bgr
Актуално

Актуално

НАЗАД

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЛОНГ ЕМ ООД ЗА ИП ЗА „ПРОМЯНА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕДИН ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР, КАСАЕЩА НОМИНАЛНА МОЩНОСТ ОТ 1,5MW НА 2MW, ВИСОЧИНА НА КУЛАТА 78М, ДИАМЕТЪР НА РОТОРА 80М В ПИ 23769.52.106"

2020-10-30

От “ЛОНГ ЕМ ” ООД, ЕИК 119591447, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.“Андрей Василев-Амира“ №38, ет.4, ап.11
На основание чл. 4, ал. 1, във връзка с ал. 3 от НУРИОВОС, в качеството си на Възложител, уведомяваме обществеността за изменение на инвестиционно предложение, както следва:  „Промяна на параметрите на един вятърен генератор, касаеща номинална мощност от 1,5MW на 2MW, височина на кулата 78м, диаметър на ротора 80м в ПИ 23769.52.106 в землището на с.Дропла, общ.Балчик, с площ 4617 кв.м., вид територия - урбанизирана, НТП – за електроенергийно производство, част от имот с идентификатор 23769.52.100 в землище на с.Дропла, община Балчик“. Вятърният генератор е одобрен с Решение №ВА-179-ПР/2007г. на Директора на РИОСВ Варна.
 Характеристика на инвестиционното предложение:
           1. Резюме на предложението:
Промяната в ИП се отнася за изграждането на един вятърен генератор ВГ3 в ПИ 23769.52.106 в землището на с.Дропла, общ.Балчик и касае промяна само на инсталираната номинална мощност  на този вятърен генератор от 1,5 на 2 MW.
За инвестиционното предложение /ИП/ за изграждане на три вятърни генератора в ПИ 23769.52.100 в землището на с.Дропла, общ.Балчик, е извършено преценяване на необходимостта от ОВОС и е издадено Решение с преценка „да не се извършва ОВОС“ №ВА-179-ПР/2007г. на Директора на РИОСВ Варна.  За обекта от Главния архитект на Община Балчик е издадено и влязло в сила Разрешение за строеж. Единият от трите вятърни генератора е изграден и въведен в експлоатация през 2010г. в поземлен имот 23769.52.105.  Предстои да бъде изграден  вторият от трите съгласувани  вятърни генератора – ВГ3, който ще бъде изграден в най-северната част от поземлен имот 23769.52.106, с параметри както следва: височина на хъба – 78м, роторен диаметър – 80м, номинална мощност - 2MW.
 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Настоящото ИП е за изменение на параметрите на един вятърен генератор в ПИ 23759.52.106 с площ от 4617 кв.м., като реализацията на ИП не е свързана с промяна на предназначението на земеделска земя, тъй като към настоящия момент имотът е с трайно предназначение “урбанизирана територия” и с начин на трайно ползване “за електроенергийно производство”. Вятърният генератор ще е ситуиран в най-северната част на имота.
Вятърният генератор, който ще бъде изграден, е със следните параметри: височина на хъба – 78м, роторен диаметър – 80м, номинална мощност - 2MW.
Присъединяването на вятърния генератор към енергийната мрежа на страната ще се осъществи чрез подземна кабелна линия 20kV към съществуваща Главна разпределителна уредба /ГРУ/, изградена в ПИ 23769.52.105, а от ГРУ чрез подземна кабелна линия 20kV до съществуващ ЖР стълб от въздушен електропровод 20kV „Плачи дол“. ГРУ в ПИ 23769.52.105 и кабелната линия 20kV от ГРУ до съществуващ ЖР стълб  са изградени и въведени в експлоатация.
За подземния електропровод 20kV, свързващ ВГ3 с ГРУ в ПИ 23769.52.105, е изработен и съгласуван със становище изх.№ 26004882/22.10.2009 на Директора на РИОСВ Варна ПУП-Парцеларен план. Всички имоти, през които преминава трасето на електропровода, са собственост на „Лонг Ем“ ООД.
Достъпът до ИП се осъществява през общински път с.Преспа - с.Дропла. Достъпът до ВГ3, предмет на изменението на ИП, ще се осъществява чрез обслужващ път в същия имот 23769.52.106, за който е издадено Решение № ВА-336-ПР/2009 на Директора на РИОСВ Варна с преценка „да не се извършва ОВОС“. С това решение е извършена преценка и за изграждането на кранова площадка в имота. За изграждането на пътя за достъп и крановата площадка не се предвижда да се променя предназначение на земя, защото площта на тази инфраструктура е включена в  промененото предназначението на имот №23769.52.106.
Няма необходимост от спомагателни или поддържащи дейности.
Поради приключило с разрешение за строеж проектиране на ИП, основните процеси по създаване на обекта са строителство и експлоатация. През строителния период ще се извършват земни и насипни работи, бетонови работи (кофражни, армировъчни, бетонови), монтажни работи. Хумусният пласт ще се изземе на дълбочина до 30 см. Взривни работи няма да бъдат извършвани. 
 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Няма.
Достъпът до генератора ще се осъществява чрез обслужващ път, за който има проведена процедура по преценка необходимостта от ОВОС и издадено решение с преценка “да не се извършва ОВОС”. Реализацията на ИП не е свързана с промяна на предназначението на земеделска земя, тъй като към настоящия момент имотът е с трайно предназначение “урбанизирана територия” и с начин на трайно ползване “за електроенергийно производство”.
 4. Местоположение:
Вятърният генератор ще бъде разположен в собствения на Възложителя ПИ 23769.52.106 с площ от 4617 кв.м., с трайно предназначение „урбанизирана територия” и с начин на трайно ползване „за електроенергийно производство”. За строителни дейности и необходимостта от организиране на временни площадки за изкопните земни маси ще се ползва този имот.
 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
По време на строителството и експлоатацията се предвижда да бъдат използвани следните природни ресурси:
– по време на строителството – пясък, чакъл, вода;
– по време на експлоатацията няма да се използват природни ресурси, освен силата на вятъра.
 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Не се очакват.
 7.Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват.
 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
По време на строителството ще се образуват малки по обем и количество строителни отпадъци, имайки предвид, че в настоящия момент имота не е застроен. Отпадъците ще бъдат депонирани на определените за целта депа, от лице, което притежава необходимото разрешително за транспорт на отпадъци, за което ще бъде подписан договор.
          По време на експлоатацията:
• Битови отпадъци – Няма да се генерират. Обектът не се нуждае от постоянен персонал.
• Не се очаква генериране на други отпадъци.
 9. Отпадъчни води:
Не се очакват.
 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
Не се очаква.
 Становища и възражения във връзка с ИП могат да се подават в РИОСВ гр.Варна 9000, ул. “Ян Палах” №4, тел.052678842.
 

Още новини

Виж всички

ЛОНГ МАН ПРЕМИНАВА КЪМ HOME OFFICE РЕЖИМ НА ДЕЙНОСТ, СЧИТАНО ОТ 16.03.2020 Г.

2020-03-20

Уважаеми колеги, партньори и приятели, Искаме да ви уверим, че в усложнената епидeмиологична обстановка и тези тежки за обществото ни  времена, компаниите от структурата на Лонг Ман Холдинг АД изпълняват своите задължения в пълен обем. Изразявайки своята съпричастност към настоящата ситуация, ръководството…

Виж повече

ПРИСЪЕДИНИХМЕ КЪМ СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА МРЕЖА НА NRG SYSTEMS - ВОДЕЩА КОМПАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЯТЪРНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

2020-02-26

Американската компания NRG Systems www.nrgsystems.com е революционер и световен лидер в областта на проектирането и производството на измервателна апаратура във Вятърната Енергетика. Създаването на иновативни и интелигентни технологии за глобална устойчивост на природните ресурси и развитие на енергетиката от…

Виж повече