bgr
Актуално

Актуално

НАЗАД

НА 24.07.2015Г. БЯХА ОБНАРОДВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК И ВЛЯЗОХА В СИЛА...

2016-02-29

На 24.07.2015г. бяха обнародвани в Държавен вестник и влязоха в сила изменения и допълнения в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за енергия от възобновяеми енергийни източници (ЗЕВИ), касаещи дейността на производителите на вятърна електроенергия. 

Създаването на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ задължи всички производители да извършват ежемесечни плащания към обществения доставчик, с цел покриване неговите разходи. До 5-то число на текущия месец, производителите на електроенергия от ВЕИ следва да подават информация към Фонда за приходите от продадената електроенергия за предходния месец. Вноската от 5% върху тези приходи трябва да бъде внасяна по сметка на Министерство на енергетиката до 15-то число на текущия месец. Все още се очаква Наредба за реда и начина за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата във Фонда, в който вече постъпват ежемесечните вноски на производителите.
Изменения и допълнения в ЗЕВИ въвеждат и легална дефиниция на нетно специфично производство на електроенергия, до размера на което ще се изкупува количество електроенергия по преференциална цена, определена от КЕВР. Количествата, надхвърлящи това производство, ще се изкупуват по цена за излишък на балансиращия пазар. Тези количества могат да се използват от производителите за собствени нужди или да се продават  по свободно договорени цени и/или на балансиращия пазар.

Още новини

Виж всички

НОВИ 12,6МВ В АДМИНИСТРАТИВНОТО ПОРТФОЛИО НА ЛОНГ МАН

2016-04-15

От Април 2016, Лонг Ман включи нови 12,6МВ към портфолиото си от инсталирани мощности, които управлява административно и така увеличи общия капацитет на управляваните от нея вятърни паркове на 50МВ.   Локализирана извън България,  компанията собственик на вятърния парк се довери изцяло на екипа на Лонг…

Виж повече

ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ПЪЛНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА...

2016-02-29

Едно от предизвикателствата към постигане на пълна либерализация в енергетиката е изборът на механизъм за интегриране на ВЕИ в електроенергийния пазар в страната. С последните промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) от 24.07.2015 г. се въведе легална дефиниция на нетно специфично производство…

Виж повече